USŁUGI DLA MIESZKAŃCA

Podatki

Podatki i opłaty lokalne w Gminie Rokietnica w 2023 roku

Właściciele nieruchomości, w tym mieszkań, domów, budynków, gruntów czy budowli – są zobowiązani co roku do opłacania podatku od nieruchomości.

Podatki to danina, która wpływa do budżetu gminy i stanowi dla samorządu jedno z głównych źródeł dochodu.

Podatek jest naliczany corocznie, ale jego płatność odbywa się w jednej, czterech lub dwunastu równych ratach w zależności czy dotyczy to osób fizycznych czy podmiotów prawnych i od wysokości kwoty podatku.

Każdego roku w lipcu Minister Finansów ustala stawki maksymalne w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku. Gdy towary i usługi drożeją, to podatki również idą w górę. Według wskaźników inflacji GUS ceny wzrosły od stycznia do czerwca 2022 r. o 11,8%.

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosą (uchwałą Rady Gminy Rokietnica z 24.10.2022 r. nr LVIII/488/2022):

 1. od gruntów od 1 m2 powierzchni:
  – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,10 zł
  – pozostałych – 0,60 zł,
 2. od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:
  – mieszkalnych – 1,00 zł
  – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków – 27,50 zł
  – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, działalności leczniczej – 5,80 zł

– pozostałych – 9,30 zł
– garaże wolnostojące i budynki gospodarcze – 7,50 zł

Rada Gminy Rokietnica obniżyła na 2023 rok cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 74,05 zł na 66 zł/dt. Właściciele gospodarstw rolnych płacą podatek rolny w wysokości 165,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – nie stanowiących gospodarstwa rolnego w wysokości 330,00 zł od 1 ha (Uchwała Rady Gminy Nr LIX/495/2022).

Stawka podatku leśnego w 2023 roku wynosi 71,0996 – zgodnie z Komunikatem z dnia 20.10.2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, w którym cenę tę ustalono na poziomie 323,18 zł za 1m3 (M.P. z 2022 r., poz. 996).

W 2023 roku obowiązywać będzie stawka 50 zł od jednego psa (uchwała Rady Gminy Rokietnica z 26.10.2020 r. nr XXIX/257/2020).

Stawki podatkowe za posiadane środki transportowe w 2023 roku zasadniczo nie uległy zmianie w porównaniu do lat ubiegłych (uchwała Rady Gminy nr LIX/496/2022). Podwyższono jedynie stawki podatkowe dla tych kategorii pojazdów, których dotychczasowa stawka podatkowa byłaby niższa od dopuszczalnej stawki minimalnej.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli podatek nie przekracza kwoty 100 zł, należy go zapłacić jednorazowo w terminie płatności 1 raty, czyli 15 marca.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej lub u sołtysa wsi oraz kartą płatniczą w Biurze Obsługi Interesanta (w terminach poboru podatku).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie mają osobowości prawnej, zobowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 31 stycznia. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to deklarację lub korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Nr konta: Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001


Uwaga!

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze podatkowe dla podatku od nieruchomości, rolnego leśnego określone przez Ministerstwo Finansów. Nowe formularze dotyczą deklaracji i informacji, których obowiązek podatkowy powstał po 30.06.2019r.

Dla osób fizycznych,  które składają informację podatkową, przewidziane są formularze – w zależności od rodzaju podatku: IN-1, IR-1, Il-1. Zwracamy uwagę, że dla tych druków obowiązkowym jest załącznik ZIN-1, ZIR-1, ZIL-1 lub gdy nieruchomość podlega zwolnieniu ZIN-2, ZIR-2, ZIL-2. Dodatkowo, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch i więcej osób, należy złożyć również załącznik ZIN-3, ZIR-3, ZIL-3.

Osoby prawne składają deklaracje podatkowe w zależności od rodzaju podatku: DN-1, DR-1, Dl-1. Zwracamy uwagę, że dla tych druków obowiązkowy jest załącznik ZDN-1, ZDR-1, ZDL-1 lub gdy nieruchomość podlega zwolnieniu – ZDN-2, ZDR-2, ZDL-2. Dla współwłasności dwóch i więcej podmiotów – załącznik ZDN-3, ZDR-3, ZDL-3.

Druki do pobrania:

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019r.:

– w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 14.06.2019r., poz. 1104);

– w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 14.06.2019r., poz. 1105);

– w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 17.06.2019r., poz. 1126).

Pełna treść uchwały Rady Gminy Rokietnica na stronie http://www.rokietnica.esesja.pl/rejestr/711.

Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków i Opłat Lokalnych bud. A w godzinach urzędowania po uprzednim umówieniu wizyty w urzędzie, bądź telefonicznie pod nr tel. 61 8 960 617 i 61 8 960 624.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN