USŁUGI DLA MIESZKAŃCA

Podatki

Podatki i opłaty lokalne w Gminie Rokietnica w 2021 roku

Właściciele nieruchomości w tym mieszkań, domów, budynków, gruntów czy budowli – są zobowiązani co roku do opłacania podatku od nieruchomości.

Podatki to danina, która wpływa do budżetu gminy i stanowi dla samorządu jedno z głównych źródeł dochodu.

Podatek jest naliczany corocznie, ale jego płatność odbywa się w jednej, czterech lub dwunastu równych ratach w zależności czy dotyczy to osób fizycznych  czy podmiotów prawnych i od wysokości kwoty podatku.

Każdego roku w lipcu Minister Finansów ustala stawki maksymalne w oparciu o wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku. Gdy towary i usługi drożeją to podatki również idą w górę. Według wskaźników inflacji GUS ceny wzrosły od stycznia do czerwca 2020 r. o 3,9% i właśnie o tyle właściwy minister podniósł górną granicę opłat  oraz podatków.  Zatem podatek od nieruchomości będzie wyższy ale nie w maksymalnej stawce. Uchwalone w Rokietnicy kwoty nie są stawkami maksymalnymi. Rada Gminy Rokietnicy na Sesji w dniu 26 października 2020 r. ustaliła własne stawki, które są niższe od górnych stawek sugerowanych przez Ministra Finansów.

Zatem w 2021 roku zapłacimy:

 1. od gruntów od 1 m2 powierzchni:
  – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,97 zł
  – pozostałych – 0,52 zł,
 2. od budynków lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej:
  – mieszkalnych – 0,84 zł
  – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków – 24,00 zł
  – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, działalności leczniczej – 4,98 zł
  – pozostałych w tym: garaży wolnostojących, budynków gospodarczych – 6,78 zł

Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała propozycję Gminy Rokietnica dotyczącą stawki podatku rolnego – obniżono na 2021 roku cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 58,55 zł na 54 zł/dt. Właściciele gospodarstw rolnych płacą podatek rolny w wysokości 135,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – nie stanowiących gospodarstwa rolnego w wysokości 270,00 zł od 1 ha (Uchwała Rady Gminy Nr XXIX /256/ 2020).

Stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi 43,3048 – zgodnie z Komunikatem z dnia 20.10.2020 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, w którym cenę tę ustalono na poziomie 196,84 zł za 1m3 (M.P. z 2020 r., poz. 983).

Radni Gminy Rokietnicy podjęli również uchwałę w sprawie określenia na terenie Gminy Rokietnica wysokości opłaty za posiadanie psa/psów. Obowiązywać będzie stawka 50 zł od jednego psa. Jest to 1/3 stawki proponowanej przez Ministra Finansów, bowiem górna stawka opłaty wynosi 130,30 zł.

Z zadowoleniem przyjmą informację właściciele pojazdów samochodowych – ciężarowych powyżej 3,5 tony ładowności, gdyż stawki  za posiadane środki transportowe w 2021 roku nie uległą zmianie w porównaniu do roku 2020.


Podatki na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr XV/126/2019 z dnia 28 października 2019r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 13.11.2019 r. pod poz. 9532 określa stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok, i tak od:

– gruntu związanego z działalnością gospodarczą w kwocie 0,93 zł/1m2 powierzchni

– od gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym w kwocie 0,50 zł

– od budynków mieszkalnych – 0,81 zł/1m2 powierzchni użytkowej

– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,20 zł

– od budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – 6,53 zł.

Podatek rolny pozostał na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. Właściciele gospodarstw rolnych płacą podatek rolny w wysokości 127,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – nie stanowiących gospodarstwa rolnego w wysokości 255,00 zł od 1 ha (Uchwała Rady Gminy Nr XV/128/2019).

Stawka podatku leśnego w 2020 roku wynosi 42,7328 – zgodnie z Komunikatem z dnia 18.10.2019 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, w którym cenę tę ustalono na poziomie 194,24 zł za 1m3 (M.P. z 2019r., poz. 1018).

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli podatek nie przekracza kwoty 100 zł, należy go zapłacić jednorazowo w terminie płatności 1 raty, czyli 15 marca.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej lub u sołtysa wsi oraz kartą płatniczą w Biurze Obsługi Interesanta (w terminach poboru podatku).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie mają osobowości prawnej, zobowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 31 stycznia. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to deklarację lub korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Nr rachunku Gminy: PBS w Poznaniu o/Rokietnica nr 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001.

Stawki podatku od środków transportowych w 2020r. nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych – uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28.10.2019r. Terminy płatności przypadają na 15 lutego i 15 września na nr rachunku ogólnego Urzędu podany wyżej.

Opłata za posiadanie psa pozostaje na poziomie z lat poprzednich i wynosi 30,00 zł. Płatna jest do 15 marca danego roku podatkowego.


Uwaga!

Od dnia 1 lipca 2019r. obowiązują nowe formularze podatkowe dla podatku od nieruchomości, rolnego leśnego określone przez Ministerstwo Finansów. Nowe formularze dotyczą deklaracji i informacji, których obowiązek podatkowy powstał po 30.06.2019r.

Dla osób fizycznych,  które składają informację podatkową, przewidziane są formularze – w zależności od rodzaju podatku: IN-1, IR-1, Il-1. Zwracamy uwagę, że dla tych druków obowiązkowym jest załącznik ZIN-1, ZIR-1, ZIL-1 lub gdy nieruchomość podlega zwolnieniu ZIN-2, ZIR-2, ZIL-2. Dodatkowo, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch i więcej osób, należy złożyć również załącznik ZIN-3, ZIR-3, ZIL-3.

Osoby prawne składają deklaracje podatkowe w zależności od rodzaju podatku: DN-1, DR-1, Dl-1. Zwracamy uwagę, że dla tych druków obowiązkowy jest załącznik ZDN-1, ZDR-1, ZDL-1 lub gdy nieruchomość podlega zwolnieniu – ZDN-2, ZDR-2, ZDL-2. Dla współwłasności dwóch i więcej podmiotów – załącznik ZDN-3, ZDR-3, ZDL-3.

Druki do pobrania:

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019r.:

– w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 14.06.2019r., poz. 1104);

– w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 14.06.2019r., poz. 1105);

– w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 17.06.2019r., poz. 1126).


Jakie podatki w 2019 r.?

Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr LXI/560/2018 z dnia 29 października 2018 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 8629 w dniu 5 listopada 2018r. określa stawki od:

– gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w kwocie 0,91 zł

– gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym w kwocie 0,49 zł

– budynków lub ich części

– mieszkalnych 0,78 zł

– związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 22,76 zł.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W sytuacji, gdy podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jego płatność dokonywana jest jednorazowo (podobne rozwiązanie jest przewidziane dla podatku rolnego i leśnego).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie mają osobowości prawnej, muszą składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 31 stycznia. Deklaracje muszą być sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to deklaracje lub korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 r. oraz wysokość podatku rolnego nie ulegają zmianie. Również opłata za psa pozostaje na poziomie z lat poprzednich i wynosi 30,00 zł.

Pełna treść uchwały Rady Gminy Rokietnica na stronie http://www.rokietnica.esesja.pl/rejestr/711.

Szczegółowych informacji udziela Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

Więcej o podatkach w 2019 pisaliśmy tutaj: http://rokietnica.pl/aktualnosci/podatki-2019-r/.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!