ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

WAŻNE TELEFONY:

Wójt:  61 89 60 634

Koordynator Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego – 61 89 60 606; 605 787 107

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

zapewnia całodobowy przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego:

nr telefonu 61 84-10-760,  e-mail: pczk@powiat.poznan.pl  nr faxu: 61 84-10-691.

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA (RSO) – bezpłatna aplikacja

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
112  lub  998 – telefon alarmowy

POGOTOWIE RATUNKOWE
999 – telefon alarmowy

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
502 664 658 całodobowo
61 81 45 351 całodobowo
509 951 954  7:00-23:00

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
Biuro czynne: poniedziałek 7:00 – 17:00; wtorek – piątek 7:00 – 15:00
Po godzinach urzędowania, w nagłych sprawach – telefon alarmowy:  733 830 390
Sekretariat: e-mail: sekretariat@piw.poznan.pl
tel.: 61 868 97 19, 61 868 93 47
Fax.: 61 868 01 99

Powiatowy Lekarz Weterynarii: lek. wet. Ireneusz Sobiak
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii: lek. wet. Aleksandra Kempska

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ul. Sieroca 10; 61-771 Poznań
sek./dyr. 6185-62-851 centrala: 85-62-850; fax 6185-31-849
e-mail: psse.poznan@pis.gov.pl
Telefon alarmowy (całodobowy): 609 794 670

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

tel.: 61 8593 458

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
991 – telefon alarmowy
­991 planowane przerwy w dostawach prądu
­991 aktualne przerwy w dostawach prądu

POGOTOWIE ENERGETYCZNE REJON SZAMOTUŁY
tel. 61 29 28 100
Dyżurny tel. 61-2928215

POGOTOWIE GAZOWE
992 – telefon alarmowy

POLICJA
997 – telefon alarmowy
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy
ul. Rolna 20
fax. 47 77 13 405

 1. KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
  ASP. SZT. TOMASZ KLONOWSKI
  tel. 47 77 13 402
  kom. 519-064-725
 2. Dyżur całodobowy
  Dyżurny Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym
  47 77 148 60 lub 997
  fax 61 8414 865

 

Zarządzanie kryzysowe – WARTO WIEDZIEĆ

Zarządzanie kryzysowe – to działalność polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże.

Reagowanie kryzysowe – to bieżące działania służb ratowniczych przeciwdziałające zdarzeniom zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku – zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego).

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. Do zadań wójta należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz zadania z zakresu planowania cywilnego: realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest gminny zespół zarządzania kryzysowego. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Podstawa prawna działania:

 • 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • 7, ust. 1, pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

 

Finansowanie zarządzania kryzysowego

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy.

W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!