Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie poznańskim

NA TERENIE GMINY ROKIETNICA (W CEREKWICY) MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2024 R.

Adres punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna Osoba do kontaktu ze strony gminy: Uwagi
budynek świetlicy wiejskiej
ul.
Szamotulska 7
62-090 Cerekwica
(gm. Rokietnica)
Poniedziałek, wtorek, piątek
od 10:00 do 14:00
Środa, czwartek: od 14:00 do 18:00
Dorota Dolata
Referat Działalności Gospodarczej
i Mienia Komunalnego
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1, Rokietnica
tel.: 61 89 60 622
e-mail: dorota.dolata@rokietnica.pl
Punkt obsługiwany przez doradców obywatelskich wyznaczonych przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie OVUM
ul.
Traugutta 2
81-388 Gdynia

Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty lub po samodzielnej rejestracji online pod adresem http://np.ms.gov.pl. Nr tel.: 61 84 10 797, 572 157 488
pomocprawna@powiat.poznan.pl

Wykaz Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2024 r. (stan od 1.01.2024 r.) – ZOBACZ

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu poznańskiego – ZOBACZ

Wykaz osób udzielających nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Mirosław Maciejewski – mediator
 2. Sylwia Zalewska – mediator
 3. Agnieszka Gadzinowska
 4. Ewa Jasińska-Colasanti
 5. Fabiola Czechowska
 6. Magdalena Sawińska
 7. Przemysław Kossakowski
 8. Gabriela Gogola-Kulasza
 9. Katarzyna Dłutkowska-Nowak – mediator
 10. Paulina Rękawek-Muchajer
 11. Karolina Bartkowiak-Dudzik – mediator
 12. Piotr Lewko
 13. Jagoda Maciejewska
 14. Mateusz Gierczak – mediator
 15. Marta Banaszewska
 16. Maciej Knychała – mediator
 17. Łukasz Knychała – mediator
 18. Olga Kostaniak

Informator Edukacja prawna – pobierz


2022 r.

ulotka w języku polskim i ukraińskim nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego (UKR – БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ГРОМАДЯН У межах Познанського повіту)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE POZNAŃSKIM

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób
  w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 3. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
  W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie lub mailowo) oraz poza lokalem Punktu. W takiej sytuacji nie pobiera się pisemnych oświadczeń, o których mowa w punkcie 2.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone poniżej w zakładce „Rejestracja na wizytę”.
 5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym również nieodpłatna mediacja), także poza Punktem albo
  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone poniżej w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla przedsiębiorców

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą również skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc skierowana do osób prowadzących ww. działalność i dotycząca działalności gospodarczej traktowana jest jako pomoc de minimis.

Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu
nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto (ok. 867 000 złotych) w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi (np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów), nie należy uznawać za usługi transportowe. Gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit został przekroczony, przedsiębiorstwo nie może skorzystać z innych form wsparcia, będzie także zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

By uzyskać nieodpłatną pomoc przedsiębiorca winien przesłać na adres e-mail pomocprawna@powiat.poznan.pl niżej wymienione dokumenty:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo

– wypełnione oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 1),

– wypełnione oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 1),

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2)

oraz numer telefonu do kontaktu.

Załączniki do pobrania na stronie: https://www.bip.powiat.poznan.pl/4943,nieodplatna-pomoc-prawna-dla-przedsiebiorcow.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Poznaniu skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy, po udzieleniu której Powiat Poznański wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8410-797 lub 572 157 488 (w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30) lub na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl.

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Opinia osoby uprawnionej o udzielonej pomocy

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim prawnik/doradca obywatelski przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w punkcie 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. Osoba uprawniona może przekazać część B karty pomocy poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazać drogą elektroniczną. Wypełnioną część B karty pomocy można umieścić w urnie znajdującej się w lokalu Punktu w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy. Osoba udzielająca pomocy nie ma dostępu do zawartości urny.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

lub pod numerem telefonu (61 8410-797, 572 157 488). Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Nieodpłatna mediacja

Polubowne metody rozwiązywania sporów stanowią alternatywę dla tradycyjnego rozwiązywania sporu w sądzie. Postępowanie odbywa się bez udziału sądu, a prowadzone jest przez niezależną, uprawnioną do tego osobę.

W Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można uzyskać pomoc w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia.

Mediacja elektroniczna (e-mediacja) to proces rozwiązywania konfliktu, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 1. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
 2. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
 3. W Kostrzynie oraz Luboniu zlokalizowane zostały Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja, w których przeprowadzane są nieodpłatne mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (posiedzenie mediacyjne), zgłaszane we wszystkich Punktach znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego.

W pozostałych Punktach mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przeprowadzane będą tylko w przypadku konieczności wyłączenia osoby mediatora w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja (art. 4a ust. 7 ww. stawy).

Korzyści z mediacji

 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych
  i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Rejestracja na wizytę/poradę

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady.

Aby umówić wizytę/poradę należy:

 • dokonać rezerwacji telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 8410-797 lub 572 157 488

(w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30)

albo

 • dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail:

pomocprawna@powiat.poznan.pl

albo

 • dokonać rejestracji online pod adresem: http://np.ms.gov.pl

Umówiona godzina wizyty/porady jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

RODO – obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
  d) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora i znajduje umocowanie w przepisach ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN