Usługi dla mieszkańca

Gminna Jednostka Oświatowa

Gminna Jednostka Oświatowa w Mrowinie
ul. Szkolna 2
62-090 Mrowino

Godziny otwarcia:

– poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

Przyjmowanie interesantów:

– poniedziałek w godz. 8:00 – 15:00

– wtorek w godz. 11:00 – 13:00

– środa w godz. 8:00 – 10:00

– czwartek w godz. 11.00 – 13.00

Budynek B

Beata Fudala Dyrektor  I piętro 61 102 87 56 beata.fudala@rokietnica.pl
Mariola Protasewicz Główna księgowa I piętro 61 102 87 55 mariola.protasewicz@rokietnica.pl
Beata Dukat Inspektor ds. oświaty  I piętro 61 102 87 53 beata.dukat@rokietnica.pl
Agnieszka Janeczek Inspektor ds. płacowo – kadrowych  I piętro 61 102 87 54 agnieszka.janeczek@rokietnica.pl
Małgorzata Pachala Referent ds. kadr I piętro 61 102 87 54 malgorzata.pachala@rokietnica.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 4.5.2016 L 119/40), dalej: RODO, zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Gminna Jednostka Oświatowa w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, (dalej: „GJO Rokietnica”), e-mail: beata.fudala@rokietnica.pl.
  2. Inspektorem ochrony danych w GJO Rokietnica jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w związku z art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO przez okres i w celu niezbędnym do realizacji zadań GJO Rokietnica w wynikających a później przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony roszczeń oraz w celach archiwalnych.
  4. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, przesłanką pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. b). Podane dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przewidziany w przepisach prawa.
  5. W przypadku realizacji zadań własnych wynikających z Uchwały Rady Gminy Rokietnica NR.VII/56/2015 z dnia 27.04.2015 r, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku związanego założeniami aktów regulujących działalność GJO Rokietnica, a później przez okres przewidziany przepisami prawa. Przesłanką przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje mi prawo żądania: dostępu do podanych przeze mnie danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Dodatkowo przysługuje mi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

Dokumenty strategiczne i prezentacje dotyczące funkcjonowania oświaty w Gminie Rokietnica:

Projekt dostosowania sieci szkół w Gminie Rokietnica do nowego ustroju szkolnego : prezentacja_Komisja_Wspólna_14.02.2017

Projekt dostosowania sieci szkół w Gminie Rokietnica do zmian w prawie oświatowym: prezentacja_Komisja Oświaty_18.01.2017

Projekt organizacji oświaty w aspekcie zmian zapowiadanych od 1 września 2017 roku: prezentacja_pdf

Prognoza demograficzna na lata 2015 – 2030 : http://bip.rokietnica.pl/public/get_file_contents.php?id=327433

Koncepcja programowo – przestrzenna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Napachaniu: prezentacja_kwiecień 2017

Koncepcja programowo – przestrzenna Szkoła Podstawowa w Cerekwicy: prezentacja_lipiec 2017


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN