Jakość powietrza

Walka ze smogiem

Na zdjęciu widać kilka domów z kominami, z których wydobywa się dym. Powietrze jest zanieczyszczone i ogranicza widoczność. Zdjęcie podejmuje temat smogu.

 

W celu poprawy jakości powietrza, a tym samym naszego zdrowia, od 1 maja 2018 r. obowiązuje na naszym terenie Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zwana potocznie uchwałą antysmogową. Określa ona rodzaje dopuszczonych do stosowania urządzeń grzewczych oraz rodzaje zakazanych paliw, czyli takich, które nie mogą być wykorzystywane jako opał w indywidualnych kotłowniach. W myśl uchwały antysmogowej od 1 maja 2018 roku zakazane jest  stosowanie  następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% – miał najgorszej jakości;
 • węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
  – wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
  – zawartość popiołu nie więcej niż 10 %,
  – zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

 

Natomiast od lipca 2020 roku zgodnie z przepisami, w całym kraju obwiązuje zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego dla gospodarstw domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW.

Ponadto, w uchwale antysmogowej wprowadzono ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 roku muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania (chodzi o ograniczenie możliwości spalania śmieci i innych odpadów, które nie powinny być nigdy spalane w instalacjach domowych). Natomiast jeżeli chodzi o kotły, które nie spełniają wymagań antysmogowych, a zostały zainstalowane w domach przed wejściem w życie powyższej uchwały będą musiały być obowiązkowo wymienione. Wszystkie kotły bezklasowe, czyli tzw. „kopciuchy”, muszą od dnia 1 stycznia 2024 roku spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotów na paliwa stałe, co w praktyce wiąże się z ich wymianą. Natomiast kotły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 muszą być wymienione do 1 stycznia 2028 roku. W przypadku kotłów, które spełniają wymagania klasy 5 wg ww. normy, eksploatacja będzie możliwa do końca ich żywotność. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, takie jak: piece, kominki czy kozy, również muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE w sprawie ekoprojektu. Wymagania dla ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 roku obowiązywać będą od 1 stycznia 2026 roku, chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję pyłu (elektofiltry), do wartości określonych w rozporządzeniu Komisji UE.

 

Oś czasu uchwały antysmogowej!

W trosce o zdrowie mieszkańców i poprawę jakości powietrza prowadzone są kontrole Urzędu Gminy w Rokietnicy w  zakresie sprawdzania przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.  W trakcie kontroli należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Dla kotłów:

– dokumentację z badań urządzenia grzewczego, wykonaną przez producenta oraz stosowne laboratorium badawcze;

– dokumentację techniczną urządzenia;

– instrukcję dla instalatorów i użytkowników.

 • Dla opału:

– dokumenty potwierdzające zakup opału (faktura zakupu);

– świadectwo jakości zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium.

Dokonując zakupu opału pamiętajmy, że na przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży węgla spoczywa obowiązek załączenia świadectwa jakości do każdej sprzedawanej partii danego asortymentu i to bez względu na to, czy zakupu dokonamy w składzie opału, czy w markecie oferującym węgiel w workach. Świadectwo jakości powinno zawierać niezbędne informacje i parametry. Jeżeli w świadectwie będą wskazane wartości niespełniające wymogów uchwały antysmogowej, nie powinniśmy takiego paliwa stosować w naszych instalacjach grzewczych. Warto też zachować dokumenty zakupu wraz ze świadectwem jakości jako potwierdzenie, że w domowych instalacjach spalane jest paliwo spełniające aktualne wymogi.

Dbając o czyste powietrze w naszej gminie:

 • nie spalaj śmieci – odpadów:

– liści i gałęzi,

– wilgotnego drewna,

– kolorowych gazet,

– styropianu,

– odzieży i obuwia,

– drewna z mebli i ram okiennych,

– malowanego i impregnowanego drewna,

– opon, gumy,

– opakowań z tworzyw sztucznych,

– plastiku,

– folii,

– kartonów po mleku i sokach,

– butelek PET,

– płyt wiórowych,

– zużytych pieluch,

– paneli podłogowych,

– wykładzin,

– podkładów kolejowych,

 • używaj paliw dobrej jakości,
 • oszczędzaj energię elektryczną oraz ciepło, dbaj o właściwą izolację termiczną Twojego domu,
 • dbaj o stan przewodu kominowego, o jego regularne kontrole i czyszczenie przez służby kominiarskie,
 • segreguj odpady i utrzymuj czystość w swojej okolicy,
 • zadbaj o dofinansowanie na wymianę kotła jeżeli jest on starej generacji,
 • w kotłach zasypowych rozpalaj złoże paliwa od góry.

 

Wszelkie uwagi i niepokojące sygnały dotyczące jakości powietrza w naszej gminie, a także propozycje rozwiązań można kierować na adres e-mailowy: eko-alarm@rokietnica.pl, zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 618960611 lub na adres Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

Jednocześnie jakość powietrza w naszej gminie można śledzić bezpośrednio na stronie internetowej https://panel.syngeos.pl lub w aplikacji mobilnej, gdzie można znaleźć bieżące dane z czujników smogu zainstalowanych w Rokietnicy, Mrowinie oraz Napachaniu.

Informujemy, że na terenie Gminy Rokietnica zamontowane są cztery czujniki do pomiaru jakości powietrza w zakresie pyłów zawieszonych.

Wyniki można śledzić również TUTAJ

Widok na stronę rokietnica.pl - zakładka jakość powietrza - pomiary z czterech czujników rozlokowanych w gminie.


Chcąc zatem poprawić jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych można skorzystać z programów dotujących wymianę przestarzałych instalacji grzewczych na nowoczesne, takich jak program „Czyste Powietrze” (link TUTAJ), adresowany do osób fizycznych – właścicieli / współwłaścicieli jednorodzinnych budynków / lokali mieszkalnych. Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” przyznawane jest na: wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalaję fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). Z programem „Czyste Powietrze” zintegrowany jest program „Mój Prąd” (link TUTAJ)– program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, z którego również można skorzystać.

 

Ulotka prezentująca Program Czyste Powietrze 2.0. Na niej najważniejsze zmiany od 15.05.2020 r., cel programu po zmianach, na co dofinansowanie, dla kogo, najważniejsze liczby i terminy, efekty

 

Źródła niskiej emisji; programy dot. dofinansowania do wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania – PREZENTACJA

Krajowa Izba Kominiarzy: [KLIKNIJ TUTAJ]

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN