Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica

II sesja Młodzieżowej Rady Rokietnica – 18.03.2024 r. – sprawdź

I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Rokietnica – 29.01.2024 r. – sprawdź

Rokietnica, dnia 17 stycznia 2024 roku

OGŁOSZENIE

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji

Na podstawie § 10 pkt 3 lit. h Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/587/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu, podaję do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów na I kadencję do Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica na lata 2024-2025

LISTA WYBRANYCH RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ROKIETNICA I KADENCJI

 1. Szymon Andrzejewski
 2. Lena Czyżak
 3. Zuzanna Maria Hajdo
 4. Aneta Jaskuła
 5. Ewa Kieliszek
 6. Dominika Kilijańska
 7. Alicja Kulawiak
 8. Maurycy Jan Ostrowski
 9. Kuba Aleksander Owczarzak
 10. Agata Magdalena Piłka
 11. Tomasz Prentki
 12. Maja Wiktoria Rożniewska
 13. Stanisław Ruta
 14. Illia Sytiuk
 15. Antonina Franciszka Świgło
 16. Aleksandra Wachowiak

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Andrii Sytiuk


Nabór na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji.

Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica, składająca się z 16 radnych, przedstawicieli młodzieży z terenu Gminy Rokietnica, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Kto może zostać Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica:

 • mieszkaniec Gminy Rokietnica, który najpóźniej w dniu 31 grudnia 2023 roku ukończy 13 lat i nie przekroczy 19 roku życia

Termin naboru:

 • 8 listopada 2023 roku – 13 grudnia 2023 roku

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica (załącznik nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica);
 • rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu Gminy Rokietnica, w której działalność jest zaangażowany;
 • zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Rokietnica oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszystkie powyższe dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 13 grudnia 2023 roku na adres:

Urząd Gminy Rokietnica,
ul. Golęcińska 1,
62-090 Rokietnica
(z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”)

lub

złożyć do 13 grudnia 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data stempla potwierdzającego złożenie dokumentów bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica.

Podstawa prawna:

 • Statut Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIX/587/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8294),
 • Uchwała nr 2/2023 Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji.

Przystąpienie do naboru oznacza zaakceptowanie jego warunków oraz postanowień i dokumentów regulujących funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica.

Sprawy naboru na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji prowadzi Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy Rokietnica.

Pliki do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
 • Regulamin określający zasady wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji – POBIERZ
 • Statut Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – POBIERZ

Skład Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica:

1) Izabela Dziamska – radna Gminy Rokietnica,
2) Adam Michta – radny Gminy Rokietnica,
3) Tomasz Skupio – radny Gminy Rokietnica,
4) Monika Bachorz – przedstawicielka Szkoły Podstawowej w Napachaniu,
5) Kamila Paczkowska – przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,
6) Katarzyna Pielaszkiewicz – przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy,
7) Sławomir Szłapak – przedstawiciel Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
8) Mateusz Hopel – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
9) Gabriela Nyka – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Napachaniu,
10) Andrii Sytiuk – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,
11) Gabriela Wieczorek – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy.

Uchwała nr LXXI/617/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia składu Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji


Informacja o ogłoszeniu uchwały nr LXIX/587/2023 Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego w dniu 15 września 2023 r. przekazała informację o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: Uchwała
– numer aktu: LXIX/587/2023
– organ wydający Rada Gminy Rokietnica
– data aktu: 28.08.2023
– tytuł aktu: w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
– Rocznik: 2023
– Pozycja: 8294
– Data ogłoszenia: 15 września 2023
– jednolity identyfikator aktu https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8294

Zapraszamy serdecznie Młodzież zamieszkałą w gminie Rokietnica na spotkanie do sali Remizy Strażackiej w Rokietnicy przy ulicy Szkolnej 18b w dniu 26 września 2023 r. o godzinie 17.00.

Zaplanowane spotkanie to doskonała okazja do dyskusji na temat sytuacji i potrzeb młodzieży w naszej gminie, podczas której Wasz głos będzie najważniejszy. Podzielimy się pomysłami na inicjatywy i działania na rzecz młodych oraz przedstawimy założenia, procedury, terminy i wszelkie inne wiadomości na temat wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy, które planujemy jeszcze tej jesieni.

Nie może Was tam zabraknąć, droga Młodzieży! Liczymy na Was i zachęcamy do rejestracji na to wydarzenie poprzez formularz – WYPEŁNIJ.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz wiadomość na adres mrg@rokietnica.pl

Do zobaczenia!


Rada Gminy Rokietnica wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica

28 sierpnia 2023 r., w trakcie LXIX sesji, Rada Gminy Rokietnica podjęła uchwałę Nr LXIX/587/2023 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu. Jej pełna treść znajduje się w BIP pod linkiem: https://rokietnica.esesja.pl/zalaczniki/248134/587_2023_2383909.pdf.

Przyjęty Statut Młodzieżowej Rady Gminy określa zasady jej działania, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica.

Ponieważ uchwała jest aktem prawa miejscowego, jej wejście w życie, czyli inaczej mówiąc pełne obowiązywanie, może nastąpić dopiero po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica stanowić będzie ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów Gminy Rokietnica, złożone z przedstawicieli młodzieży reprezentujących poszczególne miejscowości Gminy. Posłuży jako forum dyskusji, wymiany doświadczeń młodzieży oraz podejmowania inicjatyw. Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica pozwoli młodzieży na uczestniczenie w życiu społecznym, zgłaszanie pomysłów i opiniowanie decyzji dotyczących młodzieży oraz kształtowanie postaw obywatelskich miedzy innymi poprzez bliższe poznanie zasad działania samorządu.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu:
 • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Rokietnica;
 • samorządy uczniowskie z terenu Gminy Rokietnica.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r termin przeprowadzenia konsultacji został określony na okres od 8 maja 2023 roku do 22 maja 2023 roku włącznie.

Z projektem uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu można zapoznać się tutaj >>> LINK

Formularz konsultacji >>> LINK

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN