Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica

Nabór na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji.

Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica, składająca się z 16 radnych, przedstawicieli młodzieży z terenu Gminy Rokietnica, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Kto może zostać Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica:

 • mieszkaniec Gminy Rokietnica, który najpóźniej w dniu 31 grudnia 2023 roku ukończy 13 lat i nie przekroczy 19 roku życia

Termin naboru:

 • 8 listopada 2023 roku – 13 grudnia 2023 roku

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica (załącznik nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica);
 • rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu Gminy Rokietnica, w której działalność jest zaangażowany;
 • zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Rokietnica oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszystkie powyższe dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 13 grudnia 2023 roku na adres:

Urząd Gminy Rokietnica,
ul. Golęcińska 1,
62-090 Rokietnica
(z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”)

lub

złożyć do 13 grudnia 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data stempla potwierdzającego złożenie dokumentów bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica.

Podstawa prawna:

 • Statut Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIX/587/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8294),
 • Uchwała nr 2/2023 Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji.

Przystąpienie do naboru oznacza zaakceptowanie jego warunków oraz postanowień i dokumentów regulujących funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica.

Sprawy naboru na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji prowadzi Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy Rokietnica.

Pliki do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
 • Regulamin określający zasady wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji – POBIERZ
 • Statut Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – POBIERZ

Skład Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica:

1) Izabela Dziamska – radna Gminy Rokietnica,
2) Adam Michta – radny Gminy Rokietnica,
3) Tomasz Skupio – radny Gminy Rokietnica,
4) Monika Bachorz – przedstawicielka Szkoły Podstawowej w Napachaniu,
5) Kamila Paczkowska – przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,
6) Katarzyna Pielaszkiewicz – przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy,
7) Sławomir Szłapak – przedstawiciel Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
8) Mateusz Hopel – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
9) Gabriela Nyka – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Napachaniu,
10) Andrii Sytiuk – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,
11) Gabriela Wieczorek – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy.

Uchwała nr LXXI/617/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia składu Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji


Informacja o ogłoszeniu uchwały nr LXIX/587/2023 Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego w dniu 15 września 2023 r. przekazała informację o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: Uchwała
– numer aktu: LXIX/587/2023
– organ wydający Rada Gminy Rokietnica
– data aktu: 28.08.2023
– tytuł aktu: w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
– Rocznik: 2023
– Pozycja: 8294
– Data ogłoszenia: 15 września 2023
– jednolity identyfikator aktu https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8294

Zapraszamy serdecznie Młodzież zamieszkałą w gminie Rokietnica na spotkanie do sali Remizy Strażackiej w Rokietnicy przy ulicy Szkolnej 18b w dniu 26 września 2023 r. o godzinie 17.00.

Zaplanowane spotkanie to doskonała okazja do dyskusji na temat sytuacji i potrzeb młodzieży w naszej gminie, podczas której Wasz głos będzie najważniejszy. Podzielimy się pomysłami na inicjatywy i działania na rzecz młodych oraz przedstawimy założenia, procedury, terminy i wszelkie inne wiadomości na temat wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy, które planujemy jeszcze tej jesieni.

Nie może Was tam zabraknąć, droga Młodzieży! Liczymy na Was i zachęcamy do rejestracji na to wydarzenie poprzez formularz – WYPEŁNIJ.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz wiadomość na adres mrg@rokietnica.pl

Do zobaczenia!


Rada Gminy Rokietnica wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica

28 sierpnia 2023 r., w trakcie LXIX sesji, Rada Gminy Rokietnica podjęła uchwałę Nr LXIX/587/2023 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu. Jej pełna treść znajduje się w BIP pod linkiem: https://rokietnica.esesja.pl/zalaczniki/248134/587_2023_2383909.pdf.

Przyjęty Statut Młodzieżowej Rady Gminy określa zasady jej działania, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica.

Ponieważ uchwała jest aktem prawa miejscowego, jej wejście w życie, czyli inaczej mówiąc pełne obowiązywanie, może nastąpić dopiero po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica stanowić będzie ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów Gminy Rokietnica, złożone z przedstawicieli młodzieży reprezentujących poszczególne miejscowości Gminy. Posłuży jako forum dyskusji, wymiany doświadczeń młodzieży oraz podejmowania inicjatyw. Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica pozwoli młodzieży na uczestniczenie w życiu społecznym, zgłaszanie pomysłów i opiniowanie decyzji dotyczących młodzieży oraz kształtowanie postaw obywatelskich miedzy innymi poprzez bliższe poznanie zasad działania samorządu.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu:
 • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Rokietnica;
 • samorządy uczniowskie z terenu Gminy Rokietnica.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r termin przeprowadzenia konsultacji został określony na okres od 8 maja 2023 roku do 22 maja 2023 roku włącznie.

Z projektem uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu można zapoznać się tutaj >>> LINK

Formularz konsultacji >>> LINK

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN