KOMUNIKATY - INFORMACJE

Informacja o rozpoczęciu prac nad programem współpracy

KIEDY: 06/07/2018

Rokietnica, dnia 06.07.2018 r.

Nr RO.523.3.2018

INFORMACJA

o rozpoczęciu prac nad programem współpracy

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania pisemnych propozycji ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Propozycje proszę przesyłać pisemnie lub dostarczać osobiście na adres: Urząd Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub drogą mailową na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl do dnia 31 lipca 2018 r.

Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialna jest Agnieszka Antczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy, budynek „A” Urzędu Gminy, pok. 20, tel. 61-8960619.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ Danuta Potrawiak

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!