KOMUNIKATY - INFORMACJE

Pilotażowy program dla osób niepełnosprawnych „Absolwent”

KIEDY: 15/06/2018

Pilotażowy program „ABSOLWENT”
(zatwierdzony uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.)

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.
Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

UWAGA! Aktualnie z dniem 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.

I. Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:
– szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów,
Uwaga! Warunkiem złożenia wniosku, w przypadku organizacji pozarządowej, jest statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.
W/w podmioty mogą złożyć wniosek wspólny. Na etapie składania wniosku Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu. W przedmiotowej umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider.
II. Kto będzie mógł otrzymać pomoc w ramach programu
Beneficjentami ostatecznymi programu są:
– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej;
Uwaga! Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
Przez absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia;
III. Jakie działania będzie można prowadzić na rzecz osób niepełnosprawnych
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
– Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
– koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
– koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
– koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;
– Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
– w przypadku zadania 1 (zdobycie uprawnień zawodowych), w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;
– w przypadku zadania 2 (kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne), w szczególności:
a) koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
b) koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia
– w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;
– w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:
a) koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),
b) koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu (nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).
– Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.
UWAGA! Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu w ramach obszarów B i C programu, mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, w szczególności takie jak: koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.
Uwaga! Dodatek stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową, wypłacane ze środków finansowych PFRON (dodatek nie jest częścią wynagrodzenia beneficjenta ostatecznego).
IV. Zasady składania wniosków i rozpatrywania wniosków
Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
V. Decyzje finansowe PFRON
Wnioski złożone w ramach konkursu oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu PFRON.
Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji konkursowej.
Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.
Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „ABSOLWENT” znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

Źródło: Materiały prasowe PFRON

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!