KOMUNIKATY - INFORMACJE

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

KIEDY: 23/08/2018

Nr RO.523.3.2018                                                                                                                                                             Rokietnica, dn. .23-08-2018 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Rokietnica w dniu 23 sierpnia 2018 r.
ogłasza:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

1. Przedmiotem konsultacji będzie:

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019.

2. Termin konsultacji ustala się na okres od 30 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.

3. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  • zamieszczenia projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019 na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń i przyjmowania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej lub elektronicznej;
  • przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej;
  • protokołowanego, bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy o godz. 16.00.

4. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Rokietnica.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ Danuta Potrawiak 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH >>> LINK
PROJEKT DO KONSULTACJI:
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ROKIETNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY ROKIETNICA NA ROK 2019 >>> LINK
FORMULARZ UWAG >>> LINK

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!