Konsultacje społeczne

Bytkowo: Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym

KIEDY: 06/10/2017

ZARZĄDZENIE NR 91/2017
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 05 października 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Rozbudowa układu drogowego na os Topolowym w Bytkowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 446 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Bytkowo,  w sprawie projektu Rozbudowa układu drogowego na os Topolowym w Bytkowie.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna,
w dniach:

1) 24 października 2017 r. o godzinie 16:00,

2) 25 października 2017 r. o godzinie 08:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie miejscowości lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. miejscowości.

§ 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu rozbudowy układu drogowego na os Topolowym w Bytkowie.

2. Proponowane rozwiązanie rozbudowy układu drogowego na os Topolowym w Bytkowie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Sobota – Bytkowo w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy:
Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.8.2017

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie” (na podstawie Zarządzenia nr 91/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05.10.2017 r.)

W dniu 25 października 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie. W konsultacjach wzięło udział 13 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 1 sołtys i 1 radny. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 8 osób.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m.in. o następujące elementy:

 • Wykonanie progów zwalniających na przebudowywanych ulicach,
 • Wykonanie progów zwalniających w formie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg pieszych występujących na osiedlu,
 • Zastosowanie nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej,
 • Wykonanie obustronnych chodników na przebudowywanych odcinkach dróg,
 • Zastosowanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej niefazowanej lub wykonanie po jednej stronie chodnika o nawierzchni asfaltowej,
 • Wykonanie chodnika na ul. Borówkowej (do ul. Malinowej do ul. Porzeczkowej),
 • Powiadomienie właścicieli niezabudowanych działek o planowanej inwestycji i konieczności wykonania przyłączy przed rozpoczęciem budowy dróg,
 • Uwzględnienie w projekcie istniejących nasadzeń przy ul. Agrestowej/Szkółkarskiej,
 • Wykonanie nasadzeń drzew, uwzględniając dostępność miejsca oraz istniejące zagospodarowanie działek sąsiednich,
 • Uwzględnienie zjazdu na działkę nr 114/15 oraz poszerzenie pasa drogi na odcinku od ul. Pawłowickiej do ul. Szkółkarskiej,
 • Uwzględnienie istniejącego ukształtowania terenu i wykonanie w najniższych punktach drenażu, aby odprowadzić wody gruntowe.

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie” zostały przekazane Projektantowi.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN