Konsultacje społeczne

Kiekrz: ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl.

KIEDY: 20/09/2017

ZARZĄDZENIE NR 88/2017

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 446 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kiekrz,  w sprawie projektu Budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 05 października 2017 r. o godzinie 16:00,

2) 06 października 2017 r. o godzinie 08:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie miejscowości lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. miejscowości

§ 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu.

2. Proponowane rozwiązanie budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Kiekrz-Pawłowice w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.7.2017

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu” (na podstawie Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20.09.2017 r.)

W dniu 6 października 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu. W konsultacjach wzięło udział 12 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów i 0 radnych. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 7 osób.

Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:

  • Zastąpić znak B-43 „strefa 30” znakiem D-40 „strefa zamieszkania”,
  • Wykonać progów zwalniających typu U-16a lub U-16c o łagodnym profilu,
  • Zwiększyć ilość progów zwalniających na przebudowywanych ulicach,
  • Przeprowadzić analizę sposobu odwodnienia ulic z uwzględnieniem ukształtowania terenu istniejącego i poziomu posesji przyległych do drogi,
  • Odwrócić pochylenie poprzeczne drogi wzdłuż linii kolejowej w kierunku torów, ze względu na ukształtowanie terenu i zlokalizowany tam najniższy punkt na osiedlu (np. w rejonie dz. nr 163/111), gdzie spływają wody opadowe z wyżej położonej części osiedla. Uwzględnić powyższy fakt w projekcie odwodnienia dróg,
  • Nie budować chodnika na odcinku od ul. Kierskiej do ronda, aby ujednolicić projekt na całym osiedlu,
  • Skoordynować sytuacyjnie projekt branżowy oświetlenia z projektem drogowym, ze względu na występujące rozbieżności,
  • Zmienić lokalizację słupów oświetleniowych nr I/16/3/2, I/16/3/1/2,

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu” zostały przekazane Projektantowi.

Zmiany w projekcie oświetlenia ulicznego są możliwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie na etapie wykonawstwa, ze względu na planowaną realizację budowy oświetlenia w listopadzie br. i zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji (np. przeniesienie słupa oświetleniowego na drugą stronę ulicy), z uwagi na konieczność ponownych uzgodnień dokumentacji, uniemożliwi realizację zadania inwestycyjnego w 2017 r.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN