Konsultacje społeczne

Rokietnica: Rozbudowa ul. Witkowej

KIEDY: 11/01/2018

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Rokietnica w sprawie projektu rozbudowy ulicy Witkowej w Rokietnicy.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 30 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00,

2) 31 stycznia 2018 r. o godzinie 8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych wariantów rozbudowy ulicy Witkowej, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązania projektowe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Rokietnica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.1.2018

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy” (na podstawie Zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10.01.2018 r.)

W dniu 31 stycznia 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy ulicy Witkowej w Rokietnicy. W konsultacjach wzięło udział około 25 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów i 1 radny. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 22 osoby.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m. in. o następujące elementy:

  • Realizacja zadania inwestycyjnego jako wariant z chodnikiem.
  • Zaprojektowanie progów zwalniających na przebudowywanej ulicy.
  • Przedłużenie ul. Witkowej w stronę rowu i wykonanie na końcu symetrycznie placu do zawracania.
  • Zaprojektowanie chodnika do końca ul. Witkowej.
  • Zaplanowanie zjazdów na działki nr 391/4, 368/1.
  • Poszerzenie zjazdu na działkę nr 391/3 do 4,5m.
  • Przesunięcie drogi łączącej działki nr 369/4, 368/1, 369/2 z ul. Witkową w stronę działki 350/9.
  • Zastosowanie nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej ze względu na występujące niezabudowane działki przyległe do drogi.
  • Maksymalne poszerzenie wlotu skrzyżowania ul. Witkowej z ul. Obornicką i maksymalne możliwe oddalenie jezdni od budynku mieszkalnego na działce nr 373/5 kosztem zajęcia części działki nr 370/13.
  • Zaniechanie poszerzenia ul. Witkowej na odcinku od ul. Obornickiej do działki nr 350/9 i wykonanie połączenia drogowego ul. Witkowej z ul. Topolową.

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy” zostały przekazane Projektantowi.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN