Aktualności

Zazieleńmy naszą Gminę – 2 edycja

data publikacji: 02/01/2024

KATEGORIA: Środowisko

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE TERENÓW ZIELENI

Gmina Rokietnica informuje, że od 1.02.2024 r. do 28.02.2024 r. można starać się o dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z zakładaniem terenów zieleni na terenie Gminy Rokietnica.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnione do uzyskania dotacji są:

 • osoby fizyczne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne;
 • przedsiębiorcy.

Dotacja może być udzielona Wnioskodawcom dysponującym tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Rokietnica, na której będzie realizowana inwestycja związana z zielenią.

Dla jednej nieruchomości może być przyznana tylko jedna dotacja w roku 2024.

Wnioskujący może złożyć tylko jeden wniosek w roku.

Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z Regulaminem.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

 1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie, akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa planowany termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rokietnicy – Biuro Obsługi Interesanta (Budynek C) lub wysłać pocztą/kurierem.
 2. Następuje weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków. Jeśli wniosek zawiera braki, komisja wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Natychmiastowemu odrzuceniu podlegają wnioski niezgodne z przedmiotem dofinansowania lub niespełniające warunków określonych w regulaminie.
 3. Prawidłowo złożony wniosek trafia na listę chętnych, gdzie według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania przyznanego budżetu, zostają wyłonieni beneficjenci.
 4. Wyłonieni beneficjenci zostają ogłoszeni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w ogłoszeniach na stronie www.rokietnica.pl oraz zostają powiadomieni mailowo.
 5. Gmina przekazuje dotację w formie przelewu na wskazany we wniosku nr konta i następuje realizacja zadania przez wnioskodawcę.
 6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z wymaganymi załącznikami.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania stanowi 80% łącznej wartości kosztów koniecznych (opisanych w regulaminie) i wynosi 600 zł poniesionych wydatków.

Minimalny wkład finansowy Wnioskodawcy wynosi 120 zł, co stanowi nie mniej niż 20% kosztów koniecznych.

Warunek konieczny – wykorzystanie 100% dotacji (600 zł dotacji + wkład własny min. 120 zł).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

od 1.02.2024 r. do 28.02.2024 r.

Wnioski złożone przed i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

CO MOŻNA FINANSOWAĆ Z DOTACJI?

 • zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych, bylin czy pnączy miododajnych (wykaz dopuszczalnych roślin miododajnych dostępny na stronie Urzędu Gminy Rokietnica)
 • wykonanie systemu napowietrzającego – dotyczy drzew;
 • wykonanie stabilizacji (palików i/lub podziemnego systemu stabilizującego) – dotyczy drzew;
 • ułożenie agrowłókniny;
 • ściółkowanie przekompostowanymi zrębkami lub korą.

Warunek konieczny – zakup co najmniej jednej sadzonki drzewa o wys. min. 1,5m.

Należy pamiętać, że w okresie 2 lat od daty przyznania dofinansowania:

 • podmiot, który uzyska dotację, nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie;
 • komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej jako miejsce zasadzenia sadzonek;
 • komisja może dokonać kontroli nasadzeń;
 • Beneficjenci zobowiązani są do dokonania wszelkich starań, aby sadzonki zachowały żywotność przez okres min. 2 lat;
 • Rośliny należy posadzić w gruncie – sadzenie roślin w donicach nie będzie uznawane.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rokietnica:

– Inspektor ds. zieleni: Pani Aleksandra Sulejewska, tel. 61 8960611

Dokumenty do pobrania:

 • regulamin – POBIERZ
 • załącznik nr 1 wniosek o udzielenie dofinansowania – POBIERZ
 • załącznik nr 2 sprawozdanie z wykorzystania dotacji – POBIERZ
 • wykaz roślin miododajnych – POBIERZ
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN