Aktualności

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

data publikacji: 09/03/2023

KATEGORIA: Środowisko

Urząd Gminy Rokietnica informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym Gmina ma obowiązek przeprowadzania raz na 2 lata kontroli ww. urządzeń.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania (na żądanie Gminy), w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Gminy Rokietnica kontrole rozpoczną się na przełomie marca/kwietnia 2023 roku i będą polegać na:

  • wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Rokietnica celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków i osadów, i/lub
  • przeprowadzaniu kontroli terenowej przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, na kontrolowanej nieruchomości.

O terminie i sposobie kontroli właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony pisemnie przez Urząd Gminy Rokietnica.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Właściciele nieruchomości wyposażonych
w przydomowe oczyszczalnie będą również proszeni o okazanie dokumentów i certyfikatów poświadczających parametry techniczne oczyszczalni.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny.

Usługę wywozu ścieków i osadów mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Rokietnica.

Informacji dotyczących kontroli udziela: Lidia Przybysz i Monika Kowalska, tel. 61 89 61 631, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rokietnica.

Dodatkowo przypominamy, że właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia jej eksploatacji, Wójtowi Gminy Rokietnica – pobierz wniosek

  • Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rokietnica – pobierz

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rokietnica jest dostępny – TUTAJ

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN