KOMUNIKATY - INFORMACJE

Informacja o rozpoczęciu prac nad programem współpracy

KIEDY: 02/07/2019

Rokietnica, dnia 02.07.2019 r.

Nr RO.523.2.2019

INFORMACJA
o rozpoczęciu prac nad programem współpracy

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania pisemnych propozycji ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Propozycje można wnosić:

  • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl,
  • w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub przekazać osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r.

Po zebraniu propozycji projekt Programu współpracy na 2020 rok zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje społeczne stanowią bardzo ważną część procesu budowania wspólnoty lokalnej i odgrywają zasadniczą rolę w otwartym procesie dialogu z mieszkańcami, mającego za zadanie wypracowanie optymalnych decyzji w sprawach publicznych, w ramach dokumentu odzwierciedlającego rzeczywiste potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialna jest Agnieszka Antczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy, budynek „A” Urzędu Gminy, pok. 20, tel. 61-8960619.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Rokietnica z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!