PROW 2007-2013

Jak to się zaczęło?

W roku 2008 na zebraniach wiejskich mieszkańcy 5 sołectw: Kiekrza, Krzyszkowa, Mrowina, Napachania i Żydowa przyjęli Plany Odnowy Miejscowości. Wśród zawartych w nich priorytetowych zadań, z terminem realizacji wyznaczonym na lata 2007- 2013, znalazła się budowa placów zabaw dla dzieci. Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości, na sesji Rady Gminy Rokietnica w dniu 17 marca 2009 r., umożliwiło złożenie, w dniu 31 marca 2009 r., do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wniosku o dofinansowanie budowy palców zabaw dla dzieci ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Wniosek „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie
i Żydowo w gminie Rokietnica”, zakładający całkowitą wartość projektu na kwotę 404 368,64 zł, z wysokością dofinansowania równą 165 724,00 zł., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.
Dnia 6 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do którego w województwie wielkopolskim złożono 276 wniosków o przyznanie pomocy.
Wśród beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie znalazła się Gmina Rokietnica.

Przystępujemy do działania – ogłaszamy przetarg

Związane z procedurą naboru i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków unii europejskiej terminy, czyniły mało realną szansę powstania placów zabaw jeszcze w sezonie umożliwiającym natychmiastowe z nich korzystanie. Mimo tego 2 września 2009 r. Gmina Rokietnica ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z budową 5 placów zabaw w miejscowościach: Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie i Żydowo w gminie Rokietnica, uznając, że właściwiej jest przygotować place zabaw już jesienią i czekać z gotową inwestycją na wiosnę, skoro do jej realizacji można wykorzystać niemałe fundusze zewnętrzne.
Ogłoszony przetarg w swej części szczegółowej zawierał wykonanie:
• robót w zakresie oczyszczania terenu
• wznoszenia ogrodzeń
• zagospodarowania terenu
• kształtowania placów zabaw
• wznoszenia gotowych konstrukcji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, prowadzonego przez Gminę Rokietnica na podstawie prawa zamówień publicznych, w dniu 29 września 2009 r. została wybrana oferta złożona przez SATERNUS Sp. z o.o. ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów z ceną brutto 493.305,54 zł.

Podpisujemy umowy – 5 października 2009 r.

W dniu 5 października 2009 r. Wójt Gminy Rokietnica podpisał umowę z dyrektorem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy na realizację budowy placów zabaw w Kiekrzu, Krzyszkowie, Mrowino, Napachanie i Żydowo. Dofinansowanie w wysokości 165 724,00 zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tego samego dnia została także podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica Bartoszem Derechem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy, Katarzyny Paulus, a firmą SATERNUS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, reprezentowaną przez Zbigniewa Bielaka, na realizację zamówienia publicznego polegającego na budowie 5 placów zabaw w miejscowościach Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie i Żydowo.

Realizacja

Według przyjętego harmonogramu robót, całość inwestycji została podzielona przez wykonawcę, firmę Saternus Sp. z o.o. z Chorzowa, na II etapy:
I realizowany w dniach od 20 -30 października 2009
• i II – realizowany od 2 – 13 listopada 2009 r.
We wszystkich 5 miejscowościach został już przygotowany teren pod place zabaw, wykonana nawierzchnia i ogrodzenie. W Żydowie zostały zamontowane wszystkie urządzenia zabawowe, w Napachaniu, Mrowinie i Krzyszkowie ich montaż odbywa się obecnie. W następnej kolejności w najważniejsze sprzęty zostanie wyposażony plac zabaw w Kiekrzu.
Planowany termin realizacji inwestycji został wyznaczony na 15 listopada 2009 r. i wszystko wskazuje na to, że zostanie on dotrzymany.

Trochę szczegółów

Wszystkie 5 placów zabaw będzie wyglądać identycznie. Dzieci będą mogły korzystać na każdym z nich z 2 piaskownic, domku – altanki, karuzeli – bujaka, podwójnej huśtawki, tzw. huśtawki – ważki oraz huśtawki na sprężynie czyli kiwaka, zestawu gimnastycznego, zestawu zabawowego zawierającego drabinkę ukośną, mostek łukowy, przeplotnię z lin, trap ruchomy z klocków i trap wejściowy.
Wszystkie urządzenia zabawowe wykonane będą z drewna klejonego. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz dbałość o pełną wartość konstrukcyjną, zaprojektowano je w sposób uniemożliwiający pęcznienie, wilgotnienie i kurczenie przy wysychaniu, skręcenie i pękanie oraz wydzielanie żywicy.
Place zabaw zostaną wyposażone dodatkowo w 5 ławek i kosze na śmieci oraz obsadzone zielenią: krzewami (m.in. tawuła drobna, śnieguliczka biała, żywotnik szmaragdowy) i drzewami – klon jawor, lipa drobnolistna, jarząb szwedzki, zabezpieczonymi odpowiednimi palikami. Na placach zabaw będą też działać po dwie lampy zlokalizowane w dwóch przeciwległych narożnikach.

Odbiór techniczny – brzmi bardzo poważnie

Dnia 16-11-2009, kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy, mgr inż. Beata Kaźmierczak, odebrała z wynikiem pozytywnym place zabaw we wszystkich pięciu miejscowościach: Kiekrzu, Krzyszkowie, Mrowinie, Napachaniu i Żydowie.
Inwestycja, zrealizowana w planowanym terminie, została „sprawdzona” pod kątem: zgodności ze specyfikacją techniczną zamówienia publicznego, zastosowania materiałów naturalnych lub takich, które w przyszłości umożliwią ich recycling oraz bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw, czyli dzieci.
Wszystkie zainstalowane urządzenia posiadają certyfikaty Związku Nadzoru Technicznego, zgodnie z normą PN-EN 1176-1/7. Staranne wykonanie wszystkich prac, ciekawy projekt, bogata kolorystyka oraz stworzone przyjazne otoczenie z pewnością spowodują, że wszystkie dzieci i ich rodzice przyznają wkrótce placom zabaw swój certyfikat – estetyczny i użytkowy.

Uroczyste otwarcie – 3 grudnia 2009

Uroczyste otwarcie placów zabaw odbędzie się 3 grudnia 2009 r. w Żydowie, w obecności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, władz gminy Rokietnica, radnych, sołtysów, a przede wszystkim dzieci. Ich delegacje, z Kiekrza, Krzyszkowa, Mrowina, Napachania i Żydowa, wraz z dostojnymi gośćmi dokonają umownego przecięcia wstęgi dla wszystkich 5 placów zabaw, a wójt gminy Rokietnica wręczy im uroczyste akty nadania i symboliczne klucze. Te prawdziwe otrzymają oczywiście sołtysi, odpowiedzialni za udostępnianie i utrzymanie placów zabaw wraz ze zobowiązaniem do organizowania cyklicznej imprezy dla dzieci właśnie na ich terenie.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN