KOMUNIKATY - INFORMACJE

Wyniki konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica

KIEDY: 16/03/2018

Rokietnica, dnia 16.03.2018 r.

Wyniki konsultacji społecznych
do projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica Nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rokietnica w dniu 21 lutego 2018 r. ogłosił Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Rokietnica w obszarze podlegającym konsultacjom do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych.

Konsultacje przebiegały w następujących formach uzgodnionych z radnymi członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica:

  • zamieszczenia projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń,
  • przyjmowania pisemnych uwag/propozycji do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej: agnieszka.antczak@rokietnica.pl lub listownie albo osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pok. Nr 18.

Propozycje/uwagi do projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 lutego 2018 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 28 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.  za pośrednictwem formularza uwag do projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych szczegółowych zasad i, nagród i wyróżnień sportowych, zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 21 lutego 2018 roku
na okres od
28 lutego 2018 roku do 14 marca 2018 roku

przedstawia się następująco:

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych, złożono 0 formularzy uwag do projektu ww. uchwały.

Pełen przebieg prac nad projektem uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych przedstawiał się następująco:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych wraz z załącznikami:

Załączniki nr 1 do uchwały.

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Załącznik nr 1 do Zasad.

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rokietnica dla zawodnika  za osiągnięcia sportowe.

Załącznik nr 2 do Zasad.

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia Wójta Gminy Rokietnica dla trenera oraz zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

powstał na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica w dniach 17 stycznia 2018 roku i 6 lutego 2018 roku, z uwzględnieniem:

  • opinii prawnej z 2 lutego 2018 roku w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica dotyczącej zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
  • aktualnego orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Wielkopolskiego;
  • uwag zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie Gminy Rokietnica.
  1. Za jego przygotowanie odpowiedzialni byli radni – Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica oraz Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.
  2. W oparciu o art. 5, ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450), projekt uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.

Projekt uchwały wraz z Formularzem uwag do projektu uchwały oraz ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica o konsultacjach z dnia 21 lutego 2018 roku, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www.rokietnica.pl, w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Projekt uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegał konsultacjom w okresie od 28 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

  1. W okresie konsultacji, tj. od 28 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r. organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Rokietnica w obszarze podlegającym konsultacjom, nie wniosły żadnych uwag do projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych.

Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!