Nowe Przedszkole w Mrowinie – dobry start edukacyjny dla Twojego dziecka

Projekt pn.:
„Nowe Przedszkole w Mrowinie – dobry start edukacyjny dla Twojego dziecka”,
Nr projektu RPWP.08.01.01-30-0084/17

Projekt pn. „Nowe Przedszkole w Mrowinie – dobry start edukacyjny dla Twojego dziecka”, Nr projektu RPWP.08.01.01-30-0084/17 jest realizowany przez  Czyż Karina „LEŚNA CHATKA” Mrowino, ul. Południowa 23, 62-090 Rokietnica w partnerstwie z Gminą Rokietnica na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania  8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Głównym celem Projektu jest  zwiększenie do 2019 r. liczby trwałych i wysokiej jakości nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla Dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dla DZ niepełnosprawnych) oraz wzrost wysokiej jakości oferty nauczania na poziomie edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Rokietnica poprzez utworzenie we wsi Mrowino w OWP „Leśna Chatka” 70 nowych miejsc przedszkolnych dla Dziewczynek i Chłopców w wieku 3-4 lat (w tym 5 miejsc dla DZ npł), objęcie tych DZ edukacją przedszkolną, a także podniesienie wiedzy i kompetencji tych Dzieci (w tym o specjalnych potrzebach) poprzez umożliwienie im dostępu do dedykowanej oferty edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

Projekt  jest realizowany w okresie: 30 marca 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r., przy czym wsparcie polegające na objęciu edukacją przedszkolną 70 dzieci jest realizowane w okresie: 1 września 2018 r. –31 sierpnia 2019 r. Obszarem realizacji projektu jest województwo wielkopolskie, Gmina Rokietnica.

Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu  Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu jest 70 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 5 dzieci niepełnosprawnych), zamieszkałych/zameldowanych na terenie Gminy Rokietnica (wlkp.).

Wartość projektu:  862 263,08

Kwota dofinansowania:  732 923,61

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN