kalendarium

KIEDY: 2023-01-26
GDZIE: Świetlica wiejska w Przybrodzie
data publikacji: 13/01/2023

KATEGORIA: Sołectwa

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybroda

26 stycznia (czwartek) 2023 r. godz. 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Przybrodzie.

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 rok.
  5. Podział środków finansowych Sołectwa na 2023 rok.

[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr LXI/520/2022 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2023 rok]

  1. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2022 rok oraz bieżących zagadnień.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN