Aktualności

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybroda

data publikacji: 25/04/2022

KATEGORIA: Sołectwa

25 kwietnia (poniedziałek) 2022 r. godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Przybrodzie.

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 rok.
  5. Podział środków finansowych Sołectwa na 2022 rok.

[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XLVI/393/2021 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2022 rok]

  1. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2021 rok oraz bieżących zagadnień.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN