Aktualności

Podsumowanie badania ankietowego

data publikacji: 02/07/2021

KATEGORIA: Komunikaty, Pozostałe

Na zielonym tle biały napis Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030

W okresie od 1 do 26 kwietnia br. prowadziliśmy badanie jakości życia w gminie Rokietnica. Ankieta była dostępna elektronicznie, ale też publikowana na łamach Rokickich Wiadomości i udostępniana w Urzędzie Gminy.

W badaniu wzięło udział 727 respondentów, co przy ok. 14000 dorosłych mieszkańców daje błąd na poziome +/- 4%. Mając na uwadze zdalną formę badania i sytuację pandemiczną ograniczającą możliwości bezpośredniego prowadzenia i promowania badania, należy docenić aktywność i udział mieszkańców w badaniu.

Kompletne wyniki badań TUTAJ.

Ankieta miała charakter przekrojowy i obejmowała szeroki wachlarz czynników wpływających na ocenę jakości życia w gminie. Ogólny obraz, jaki wyłania się z badania, jest optymistyczny i dający nadzieję na przyszłość.

Na ogólne pytanie o zadowolenie z faktu zamieszkiwania w Gminie Rokietnica aż 81,3% badanych udzieliło odpowiedzi na ocenę 4 i więcej (4 – 28,7%; 5 – 36,5%; 6 – 16,1%). Oceniając naszą gminę, jako miejsce do życia, 35,1% respondentów dało 4, 35,9% – 5, a 4,4% – 6. Niższe oceny dało w sumie 24,6% badanych (3 – 16,8%; 2 – 6,6%; 1 – 1,2%). Spośród szczegółowych elementów ocenianych w ramach jakości życia w Gminie Rokietnica najwyżej ocenione zostały: estetyka i czystość budynków i miejsc publicznych, jak również system odbioru odpadów (stałe i ścieki) oraz dostęp do Internetu. Również wysoko oceniona została dostępność i jakość transportu zbiorowego. Najniżej oceniony został stan dróg, dostępność tras pieszo – rowerowych oraz dostępność miejsc rekreacji i wypoczynku. Wysoko ocenione zostały również działalność gminnych instytucji kultury oraz oferta kulturalna i sportowa. Niżej oceniono natomiast działalność świetlic wiejskich, przy jednoczesnym bardzo dużym udziale odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „nie wiem”, co może również świadczyć o niskiej świadomości dostępnej oferty. W ramach oceny jakości życia oceniane było również poczucie bezpieczeństwa i tu znowu OK. 75% badanych dało ocenę 4 lub wyżej, zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa w miejscach publicznych, jak i w swoim najbliższym otoczeniu.

W obszarze gospodarczym i socjalnym warto podkreślić wysoką samoocenę mieszkańców pod kątem ich własnej sytuacji materialnej. 56% respondentów oceniło swoją sytuację jako dobrą, 17,1% jako bardzo dobrą, natomiast 25,2% jako średnią. Respondenci wskazali również, że najbardziej w tym obszarze w Gminie Rokietnica brakuje dostępu do ochrony zdrowia, zarówno do lekarzy rodzinnych, jak i do usług specjalistów.

Kolejnym blokiem tematycznym była ocena jakości administracji publicznej w Rokietnicy. Niemal 80% respondentów oceniło pracę urzędników na 4 lub więcej (4 – 31,1%; 5 – 36,9%; 6 – 11,7%). Jako najważniejsze źródła informacji o sprawach gminy, respondenci wybrali gminny profil na Facebooku, oficjalne strony internetowe gminy oraz nasz miesięcznik (bardzo dziękujemy za zaufanie). W obszarze oczekiwanych usprawnień najwięcej respondentów wskazywało na elektroniczne narzędzia komunikacji z samorządem (aplikacja mobilna, poprawa przejrzystości stron internetowych czy chat/bot wspierający przy wypełnianiu formularzy elektronicznych).

W temacie oświaty, gdzie pytania były adresowane przede wszystkim do rodziców dzieci korzystających z oferty gminnej, najwyżej ocenione zostały infrastruktura szkolna i sportowa, jakość nauczania i opieki oraz dostępność przedszkoli. Jako obszary do poprawy rodzice wskazali dostępność miejsc dofinansowywanych w żłobkach, ofertę aktywności niezorganizowanej (boiska, skateparki itp.) oraz ofertę całorocznych świetlic dla dzieci i młodzieży.

Bardzo ciekawy wynik pokazały pytania dotyczące aktywności społecznej w gminie. Ogólnie nisko ocenione zostało poczucie sprawczości w gminie. Tylko 38,5% procent oceniło ten czynnik na poziomie 4 lub wyżej. 27,8% respondentów dało ocenę 3, 20,2% – 2, a 13,5% mieszkańców wskazało najniższą ocenę. Na pytanie o podejście władz gminnych do inicjatyw społecznych 38% oceniło, że władze gminy im sprzyjają, 16,2% jest przeciwnego zdania, zaś 45,8% nie ma zdania. Co więcej, jedynie 14,3% respondentów wskazało, że są aktywni na polu działalności społecznej. Pozytywnie oceniamy nasze stosunki sąsiedzkie. Jedynie mniej niż 5% respondentów ocenia je negatywnie. 25,3% utrzymuje relacje na odległość. Pozostali respondenci traktują kontakty sąsiedzkie jako pozytywnie wpływające na ich rzeczywistość (mogą liczyć na pomoc sąsiadów, czy wręcz utrzymują stosunki towarzyskie).

Sytuację finansową gminy 46,8% respondentów ocenia na 4, 8,1% na 5. Gorzej ocenia ją niespełna 45% respondentów. Jako trzy najważniejsze kierunki inwestycji respondenci wskazali:

  • Parki, tereny zielone, rekreacyjne,
  • Infrastrukturę drogową,
  • Sport i rekreację.

Podobne obszary zostały wskazane jako problemy do rozwiązania w czasie najbliższych 5 lat, ale uzupełnione o kwestie bezpieczeństwa na drogach, ekologii (czystości powietrza) czy dostępu do służby zdrowia. Istotnym problemem dla wielu respondentów było również planowanie przestrzenne, ze szczególnym naciskiem na rozbudowę nowych osiedli przekładającą się np. na obciążenie dróg. Ważny dla wielu mieszkańców jest również brak miejsca w gminie, gdzie można by spędzić czas ze znajomymi i przyjaciółmi, z dostępem do małej gastronomii czy rekreacji na świeżym powietrzu.

Wyniki badania są kluczowym elementem wskazującym potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy. W kolejnych krokach prace będą toczyły się wokół identyfikacji mocnych i słabych stron gminy, co w zderzeniu z oczekiwaniami zaowocuje określeniem pierwszych celów do Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica.

 

Paweł Kamiński

Prezes Zarządu PMC Doradztwo Gospodarcze

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN