Aktualności

Kontrole nieruchomości niezamieszkałych dot. umów na odbiór odpadów

data publikacji: 17/10/2023

KATEGORIA: Odpady

Właścicielu, jeśli nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych, zawrzyj ją czym prędzej. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., 1469 ze zm.) zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, m.in.: sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły, szpitale, lotniska, przedsiębiorstwa produkcyjne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Przede wszystkim kluczowa jest właściwa klasyfikacja odpadów powstających w jednym z wymienionych powyżej miejsc. Rozdzielenie odpadów komunalnych od tych, które powstają w wyniku działalności produkcyjnej, warunkuje sposób dalszego postępowania z nimi. Istotne jest to z tego względu, że odpadów komunalnych i pozostałych nie można ze sobą mieszać. W praktyce oznacza to, że posiadając makulaturę biurową (odpad komunalny) i kartony do pakowania własnych produktów (opakowania transportowe), nie możemy ich gromadzić w tym samym pojemniku.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Kwestie wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone zostały w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz aktach prawa miejscowego (regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie).

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje najemcę, chyba że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy przedstawić oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z charakterem prowadzonej działalności nie są wytwarzane odpady komunalne, brak jest wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie działalności, bądź usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., 1469 ze zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), które trzeba przechowywać.

Jednocześnie informujemy, że za brak ww. umowy na odbiór odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN