Aktualności

Cyfrowa Gmina – granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich

data publikacji: 26/10/2021

KATEGORIA: Oświata

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie przekazany dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Wniosek będzie przygotowany w Urzędzie Gminy Rokietnica.

Do kogo skierowany jest program?

  • Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.
  • Wsparcie przysługuje uczniom, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

  • Złożenie oświadczenia (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
  • Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Prosimy o dopisanie w formularzu adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Z uwagi na konieczność weryfikacji poprawności oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, prosimy o ich dostarczenie do Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica do dnia 29.10.2021 r.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć do urny budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

  • sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,
  • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do co sześciomiesięcznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Gminy Rokietnica.

Czas rozpatrywania wniosków i ich realizacja

Wnioski będą rozpatrywane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie od 5 listopada br. Czas przewidziany na ich ocenę to około 40 dni. Dlatego realizacja wniosków planowana jest na początek 2022 roku.

WAŻNE! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Do pobrania:

Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,

Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dofinansowanie będzie realizowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!