KOMUNIKATY - INFORMACJE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018

KIEDY: 09/03/2018

Rokietnica, dn. 09-03-2018 r.

Nr RO.524.1.2018

ZARZĄDZENIE NR  22/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 9 marca 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2018
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 9 marca 2018 roku

Podział środków finansowych na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Organizacja zajęć sportowych w tym m.in. treningów, wyjazdów na zawody dla dzieci
i młodzieży z Gminy Rokietnica

Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica

41 200,00 zł

2

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica

Fundacja Piotra Reissa

15 200,00 zł

3

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział
w zawodach sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica

Fundacja Lech Poznań Football Academy

16 000,00 zł

4

Lech Poznań Street Soccer Tour

Fundacja Lech Poznań Football Academy

0,00 zł

5

Rokietnica na fali – windsurfingowa animacja czasu wolnego dla dzieci

Fundacja Just4Fit

0,00 zł

6

Sport moją pasją

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica

28 300,00 zł

7

Zajęcia szkoleniowe i uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego
oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży

Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWIAN” Mrowino

21 000,00 zł

8

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin „ROKTAR”

8 320,00 zł

9

Szkolenie w zakresie piłki nożnej i udział
w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Gminny Klub Sportowy „ROKITA” Rokietnica

0,00 zł

10

WYCHOWUJEMY PRZEZ SPORT – Treningi Taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

0,00 zł

11

Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez SWAB

Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa

15 740,00 zł

12

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla społeczności Gminy Rokietnica

Klub Sportowy
ARKA – KIEKRZ

20 700,00 zł

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR  22/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 9 marca 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert.

Oferty nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
  2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  3. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty nr 5, 9 i 10 nie spełniają wymogów formalnych wynikających z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
  2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  3. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 9/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2018 roku.

W/w oferty uzyskały odpowiednio: 96, 72, 55, 46, 64, 84, 91, 71 i 77 punktów na 100 możliwych.

Oferty nr 5, 9 i 10 nie zostały poddane ocenie merytorycznej uzyskując negatywną opinię na etapie oceny formalnej, ponieważ nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie powierzenia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 marca 2018 roku >>> LINK

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!