KOMUNIKATY - INFORMACJE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017

KIEDY: 01/03/2017

Rokietnica, dn. 01-03-2017 r.
Nr RO.524.1.2017

ZARZĄDZENIE NR 20/2017
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 1 marca 2017 rok

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2.Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 1 marca  2017 roku

Podział środków finansowych
na powierzenie realizacji zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWIAN” Mrowino Zajęcia szkoleniowe i uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 19 000,00 zł
2 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica 13 200,00 zł
3 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin „ROKTAR”
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych 8 520,00 zł
4 Fundacja Lech Poznań Football Academy Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej od 4-12 roku życia –  zł
5 Fundacja Lech Poznań Football Academy Turniej piłkarski – Pożegnanie wakacji –  zł
6 Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Organizacja zajęć sportowych w tym m.in.. Treningów, wyjazdów na zawody dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica 42 810,00 zł
7 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica Siatkówka – moja pasja 22 550,00 zł
8 Klub Sportowy ARKA – KIEKRZ Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla społeczności Gminy Rokietnica 17 000,00 zł
9 Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez SWAB 12 920,00 zł
10 Gminny Klub Sportowy „ROKITA”     Rokietnica Szkolenie w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 34 000,00 zł

 

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 20/2017
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert.Oferty nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  • Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami),
  • Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  • Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty nr 4 i 5 nie spełniają wymogów formalnych wynikających z przepisów:

  • Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami),
  • Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  • Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku.W/w oferty uzyskały odpowiednio: 98, 70, 78, 95, 60, 57, 55, 57 punktów na 100 możliwych.Oferty nr 4 i 5 nie zostały poddane ocenie merytorycznej uzyskując negatywną opinię na etapie oceny formalnej, ponieważ nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie powierzenia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 marca 2017 roku >>> LINK

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!