Konsultacje społeczne

Rokietnica: Przebudowa ul. Noblistów

KIEDY: 16/03/2016

ZARZĄDZENIE NR 21/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 02 marca 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Przebudowa ul. Noblistów w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2015.1515) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Rokietnica w sprawie projektu przebudowy ul. Noblistów w Rokietnicy wraz układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 17 marca 2016 r. o godzinie 16:00,

2) 18 marca 2016 r. o godzinie 8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu przebudowy ul. Noblistów w Rokietnicy wraz układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy , na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązanie projektowe zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, w dniach od 03 do 19 marca 2016 r. oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Rokietnica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.3.2016

Rokietnica, dn. 24-03-2016 r.

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu przebudowy ul. Noblistów w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy (na podstawie Zarządzenia nr 21/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02.03.2016 r.)

W dniu 18 marca 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy ul. Noblistów w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy. W konsultacjach w sposób bezpośredni wzięło udział 4 mieszkańców, 3 pracowników Urzędu Gminy, 1 sołtys, 0 radnych. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 4 osoby.

Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:
1) Podjęcie negocjacji z właścicielem działek nr 59/3 i 59/6 przy ul. Noblistów w Rokietnicy, celem kompleksowej realizacji inwestycji (budowa miejsc postojowych na przedmiotowych działkach),
2) Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu.

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że uwagi dotyczące projektu przebudowy ul. Noblistów
w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy zostaną przekazane Projektantowi. Gmina Rokietnica podejmie próbę negocjacji z właścicielem działek nr 59/3, 59/6 w Rokietnicy w celu przejęcia przedmiotowych działek i przeprowadzenia kompleksowej realizacji inwestycji przebudowy ul. Noblistów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!