Konsultacje społeczne

Bytkowo: Przebudowa pasa drogowego ul. Obornickiej

KIEDY: 26/08/2016

ZARZĄDZENIE NR 74/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Przebudowa pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Sobota-Bytkowo, w sprawie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej, budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 12 września 2016 r. o godzinie 16:00,

2) 13 września 2016 r. o godzinie 08:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu przebudowy ul. Obornickiej w m. Bytkowo.

2. Proponowane rozwiązanie przebudowy ul. Obornickiej w m. Bytkowo zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3 Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Sobota-Bytkowo, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.5.2016

Rokietnica, dn. 20-09-2016 r.

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: Przebudowa pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej (na podstawie Zarządzenia nr 74/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22.08.2016 r.)

W dniu 13 września 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej
do ul. Pawłowickiej.

W konsultacjach wzięło udział 6 mieszkańców,  3 pracowników Urzędu Gminy, 1 sołtys, 1 radny. Nie wniesiono pisemnych uwag do przedstawionego projektu.
Informujemy, że projekt zostanie wykonany według założeń zaprezentowanych w udostępnionych materiałach.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!