kalendarium

KIEDY: 2017-10-30
GDZIE: Urząd Gminy Rokietnica, sala sesyjna
data publikacji: 27/10/2017

KATEGORIA: Rada Gminy

XLV sesja Rady Gminy

Dnia 30 października 2017 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XLV sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Pawła Dankowskiego.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata dotycząca ustalania stawek podatków i opłat lokalnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok [Druk 423]
  2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok [Druk 424]
  3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [Druk 425]
  4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [Druk 426] [zał. 1] [zał. 2] [zał. 3] [zał. 4]
  5) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” [Druk 427] [zał 1] [zał. 2] [zał. 3]
  6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2018 [Druk 428]
  7) zaciągnięcia w roku 2018 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica” [Druk 429]
  8) podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki [Druk 430]
  9) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok [Druk 431]
  10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 [Druk 432]
  11) wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc rekreacji zlokalizowanych na terenie Gminy [Druk 433]
 8. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady poświęcone omówieniu projektów uchwał – 26 października 2017 r., g. 15:00, sala sesyjna Urzędu Gminy.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!