Aktualności

Ważne informacje, komunikaty, zasady w związku z koronawirusem

data publikacji: 14/04/2020

KATEGORIA: Komunikaty

Ważne informacje dotyczące rozwiązań w odniesieniu do stanu epidemii

 1. Obowiązujące obostrzenia i zasady bezpieczeństwa –> TUTAJ
 2. Etapy łagodzenia obostrzeń –> TUTAJ
 3. Obowiązek zakrywania ust i nosa od 16 kwietnia–> TUTAJ
 4. Maseczki dla osób potrzebujących z terenu Gminy Rokietnica –> TUTAJ
 5. Pomoc z gminy dla przedsiębiorców w związku ze skutkami pandemii koronawirusa –> TUTAJ
 6. Możliwość złożenia wniosku do CEIDG elektronicznie –> TUTAJ
 7. Wsparcie ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej” –> TUTAJ
 8. Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy –> TUTAJ
 9. Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej –> TUTAJ
 10. Zamknięty dostęp do obiektów na terenie Gminy Rokietnica –> TUTAJ
 11. Przesyłki polecone do odbioru w wersji elektronicznej –> TUTAJ

Bezpośrednia obsługa mieszkańców w urzędzie pozostaje wstrzymana do odwołania.

W związku z tym w dalszym ciągu pisma w formie papierowej (wnioski, podania itp.) przyjmowane będą przez Urząd Gminy Rokietnica wyłącznie za pośrednictwem urny umieszczonej w budynku C. Prosimy, aby wrzucane wnioski były kompletne, spięte i zawierały co najmniej podstawowe dane kontaktowe (telefon i/lub adres e-mail).

Z uwagi na ochronę danych osobowych, przed wrzuceniem pisma do urny prosimy o jego zgięcie lub umieszczenie w kopercie.

Zgłoszenia zgonów dokonać może jedna osoba. Zgon zgłosić może również firma pogrzebowa, która zajmuje się pochówkiem.

Zgłoszenia urodzeń prosimy dokonywać przez platformę ePUAP (w wyjątkowych przypadkach osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa, takich jak rejestracja urodzeń i zgonów, prosimy o kontakt pod nr 61 89 60 627.

Śluby wcześniej umówione mogą odbywać się wyłącznie w obecności pary młodej i świadków.

Dowody osobiste: Po otrzymaniu komunikatu z Ministerstwa Cyfryzacji o gotowości dowodu osobistego do odbioru, każdy obywatel zobowiązany jest najpierw ustalić termin, w którym go odbierze. W związku z tym należy zadzwonić lub napisać e-mail do Urzędu, który przyjął wniosek i umówić termin indywidualnej wizyty (telefon: 61 89 60 602; e-mail: urzad@rokietnica.pl; w temacie maila prosimy o wpisanie hasła: odbiór dowodu osobistego).

Główny numer telefonu Urzędu: 61 8960 600

Główny adres e-mail Urzędu: urzad@rokietnica.pl

Skrytka ePUAP Urzędu: /9n2o20aqis/skrytka

Strona internetowa Urzędu: www.rokietnica.pl

Numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych referatów: http://rokietnica.pl/referaty-i-samodzielne-stanowiska/

Biuletyn Informacji Publicznej: bip.rokietnica.pl

Link do Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica –> TUTAJ


Biura Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych otwarte od 6 maja br.

Od 6.05.2020 r. Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie zostanie otwarte. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników klienci zobowiązani są do:
– zachowania 2-metrowego dystansu od innych,
– zasłaniania nosa i ust (przy pomocy maski lub maseczki, odzieży lub jej części),
– posiadania rękawiczek jednorazowych.

W Biurze Obsługi Klienta będą mogły przebywać tylko dwie obsługiwane osoby jednocześnie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bytkowie od soboty 25 kwietnia 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów –> TUTAJ


Od 23 marca funkcjonuje nowy „specjalny rozkład jazdy” na liniach ZTM Poznań –> TUTAJ


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że współpracuje z Policją w zakresie udzielania ewentualnej pomocy osobom objętym kwarantanną. W przypadku uzyskania informacji od funkcjonariuszy policji, dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną, Ośrodek Pomocy Społecznej rozezna sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem. W pierwszej konieczności rekomenduje się kontakt pracownika socjalnego za pomocą rozmowy telefonicznej.

Zabezpieczenie pomocy w formie posiłków i produktów
W sytuacji, w której osoba, w szczególności starsza, samotna lub niepełnosprawna, nie jest w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu 618145341 lub 693937288.

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym
Również Policja prosi, aby w miarę możliwości, kontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail: dyżurny.tarnowo-podgorne@po.policja.gov.pl (na ten adres można zgłaszać popełnienie przestępstwa).
Komenda Główna Policji w Poznaniu uruchomiła stronę http://euslugi.policja.pl , która ułatwia kontakt z Policją i umożliwia załatwienie spraw bez wychodzenia z domu (również osobom niesłyszącym i słabosłyszącym).
Inne instytucje
Kolejne urzędy, instytucje (w tym m.in. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym, Policja, itd.) ograniczają możliwość bezpośredniej obsługi interesantów. Zalecamy, aby każdorazowo przed wizytą w danej placówce, skontaktować się z nią najpierw telefonicznie lub mailowo. Dzięki temu możliwe, że uda się uniknąć niepotrzebnego wychodzenia z domu.

Poczta Polska S.A. wdrożyła nowe zasady dostarczania przesyłek zapewniające przy ich dostawie bezpieczeństwo Klientom i pracownikom

Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu potwierdzania odbioru przesyłek dostarczanych przez kurierów i listonoszy Poczty Polskiej informujemy:

 1. Poczta Polska nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Przesyłki kurierskie, paczkowe i listowe doręczane są do wszystkich odbiorców, z zastrzeżeniem obszarów/miejsc, w stosunku do których wydane zostaną decyzje administracyjne lub inne postanowienia ograniczające taką możliwość.
 2. WAŻNE! wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, w tym tzw. ZPO (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) paczkowe i kurierskie można odebrać bez pokwitowania.Wystarczy jedynie okazać pracownikowi Poczty Polskiej z bezpiecznej odległości dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.Pracownik Poczty Polskiej sam spisze 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu.
 3. Tradycyjną formą doręczania przesyłek są nadal skrzynki listowe.
 4. Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, w przypadku, gdy nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed doręczeniem przesyłki Klient otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Od kuriera można uzyskać informacje o prognozowanym czasie dostawy lub uzgodnić tryb odbioru przesyłki.
 5. Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych.
 6. Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną:
 • Poczta Polska nie będzie doręczać korespondencji dla adresatów objętych kwarantanną. Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja będzie przechowywana w placówkach pocztowych. Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.
 • Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej. Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.
 • Osoby objęte kwarantanną pobierające świadczenia rentowo-emerytalne, otrzymają przekazy pieniężne w sposób odmienny. Przy współpracy z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, została uruchomiona specjalna procedura doręczania przekazów pieniężnych, która zapewni bezpieczeństwo Klientom i pracownikom Poczty Polskiej.

Źródło: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/


20 marca br. wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na jego mocy do odwołania:

  Wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
  – przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
  – odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę.
 2. Ustanawia się czasowe ograniczenie:
  1) prowadzenia działalności:
  a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu,
  b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
  c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
  d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
  e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,
  f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
  g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
  2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
  3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
  4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
 3. Zakazuje się organizowania zgromadzeń liczących powyżej 50 osób.

Tego samego dnia zostało wydane również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, na podstawie którego zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych i na uczelniach wyższych zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych (do 10 kwietnia br.). W tym okresie lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.

Dodatkowo, podczas konferencji, premier poinformował m.in. o:

 • nadaniu odpowiednim organom państwowym nowych uprawnień,
 • podwyższeniu kary za złamanie kwarantanny z 5000 zł na 30000 zł.

Mapa pandemii

Mapa jest na bieżąco aktualizowana. Dane o liczbie zachorowań i zgonach dla Polski pochodzą od Ministerstwa Zdrowia.


Informujemy o wydarzeniach i imprezach z terenu Gminy Rokietnica odwołanych lub przeniesionych z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa (SARS-CoV-2):

 • 16 marca – dyżur pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • 16 marca – konsultacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”;
 • 18 marca – dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w temacie rozliczania PIT;
 • 22 marca – Wiosenne Wietrzenie Szaf (wydarzenie organizowane przez Rokietnicki Ośrodek Sportu)
 • 1 kwietnia – dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w temacie rozliczania PIT;
 • 5 kwietnia – Rokietnicka Wielkanoc (impreza organizowana przez Urząd Gminy Rokietnica we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rokietnicy);
 • 5 kwietnia – koncert Mariusza Kalagi (organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury – przeniesiony na 11 października);
 • 25 kwietnia – Bieg Wiosny;
 • 23 maja – Rokietnickie InteGRAcje;
 • 5 września – Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć.

Przepraszamy za utrudnienia, jednak organizatorzy muszą mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wydarzeń.

Powyższa lista jest na bieżąco aktualizowana. W przypadku odwołania przez Państwa imprez, prosimy o wiadomość na adres: promocja@rokietnica.pl.

Dodatkowo informujemy, że w związku z podjęciem zdecydowanych kroków przez sztab kryzysowy (z udziałem m.in. ministra kultury i dziedzictwa kulturowego), który zdecydował o zamknięciu instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego, Gminny Ośrodek Kultury oraz Rokietnicki Ośrodek Sportu i Rosfit zostały tymczasowo zamknięte, a co za tym idzie, wszystkie spotkania, koncerty, zajęcia grupowe są odwołane.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!