Aktualności

Informacja o pracach geologiczno – poszukiwawczych metodą sejsmiczną

data publikacji: 31/07/2019

KATEGORIA: Pozostałe

Grupa Sejsmiczna PL-167 Geofizyki Toruń S.A. wchodzącej w skład grupy kapitałowej PGNiG jako wykonawca prac zleconych przez FONIO S.A. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje o planowanym rozpoczęciu badań geofizycznych metodą sejsmiczną na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiego oraz miasta Poznań. Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczych 14/2001/Ł oraz 3/2019/Ł wydanych przez Ministerstwo Środowiska oraz w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane w trybie art.85a znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów.

Badania sejsmiczne są szeroko stosowanymi bezinwazyjnymi pomiarami geofizycznymi prowadzonymi w celu rozpoznania geologicznej budowy ziemi. Prowadzone są dla celów naukowo – badawczych, jak również dla celów poszukiwawczych.

Prace sejsmiczne wykonywane przez Geofizykę Toruń polegają na wysyłaniu do ziemi fal sejsmicznych, generowanych za pomocą zestawu specjalnych maszyn samobieżnych (wibratorów sejsmicznych), które następnie odbijają się od granic warstw geologicznych. Pomiar czasu upływającego od wysłania fali do powrotu na powierzchnię fal odbitych, po odpowiedniej obróbce komputerowej i interpretacji uzyskanych danych, pozwala rozpoznać budowę geologiczną badanego rejonu.

Fale sejsmiczne rejestrowane są za pomocą układu pomiarowego, którego podstawowym elementem są geofony (czujniki drgań rys. poniżej).

Punkty pomiarowe (miejsca, w których instaluje się geofon) są zlokalizowane co kilkadziesiąt metrów wzdłuż zaprojektowanych linii pomiarowych (profili sejsmicznych). W czasie jednego pomiaru rejestruje się sygnały z kilkuset (standardowo 200 do 1000) punktów zlokalizowanych wzdłuż jednej.

Efektem prac są przekroje geologiczne (rys. poniżej) obrazujące głębokość zalegania, miąższość (grubość) i ukształtowanie warstw geologicznych. Zintegrowana interpretacja uzyskanych danych pozwala na stworzenie modelu budowy geologicznej rejonu prowadzonych prac.

Wibratory sejsmiczne

Prace prowadzone są zgodnie ze światowymi standardami przy zachowaniu wysokich wymagań ochrony środowiska naturalnego oraz poszanowania wszelkiej
własności. Badania są realizowane w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. 144-152 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. poz. 2126).

Kierując się filozofią przyjazną środowisku, Geofizyka ‚Ford’ poświęca się ochronie oraz propagowaniu bezpieczeństwa, zdrowia i ogólnego dobra ludzi oraz środowiska (FISE). W tym celu, nieustannie rozwija zintegrowane zarządzanie oparte o międzynarodowe normy ISO 9001, ISO 14001 oraz polską normę PN-N 18001.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROWADZONYCH PRAC W ASPEKCIE REALIZOWANEGO PROJEKTU MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W SIEDZIBIE GRUPY SEJSMICZNEJ.

Geofizyka Toruń S.A. Grupa Sejsmiczna PL-167

Inspektor ds. powiadomień i odszkodowań Jeżewski Jacek

Inspektor ds. powiadomień i odszkodowań Wesołowski Arkadiusz

Tel. 723-130-039

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!