Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”

Projekt realizowany jest od 25.07.2016 do 31.08.2017

Lider Projektu: Gmina Rokietnica

Partner w projekcie: Inea Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

Głównym celem projektu jest  poprawa warunków edukacji ogólnej na terenie Gminy Rokietnica poprzez rozbudowę Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy do końca sierpnia 2017 r. Cel ten jest zgodny z celem poddziałania 9.3.3., jakim jest poprawa warunków edukacji ogólnej. Zmiany demograficzne wymagają dostosowania usług publicznych do ich rozmiaru. Jednym z ważnych obszarów działalności publicznej jest edukacja ogólna. Realizacja projektu pozwoli na poprawę warunków edukacji ogólnej poprzez zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych na terenie Gminy Rokietnica. Utworzenie nowych miejsc w Gimnazjum pozwoli na zaspokojenie popytu edukacyjnego wśród mieszkańców gminy. Zapewnienie miejsc dla dzieci z terenu gminy pozwoli na ograniczenie konieczności pobierania nauki w gimnazjum w Poznaniu, co wiąże się  ograniczeniem dojazdów do stolicy Województwa. Ograniczenie konieczności dojeżdżania do bardziej oddalonej placówki pozwoli na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na dojazdy. Realizacja projektu pozwoli gminie na zapewnienie dostępu do edukacji gimnazjalnej dla młodzieży gminnej. Wysokiej  jakości budynek, wyposażony w niezbędne sprzęty i rekwizyty naukowe będzie bardziej sprzyjał efektywnej nauce w szkole. Komfortowe warunki pracy dla nauczycieli i pozostałych pracowników zwiększą skuteczność nauczania, a odpowiednie rekwizyty, pozwolą na realizację zajęć nowymi bardziej efektywnymi metodami nauczania (np. metodą eksperymentu, pracą w grupach). Ponadto większa ilość sal lekcyjnych pozwoli na prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności oraz prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pozwalających na wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności słabiej radzących sobie uczniów.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu-wskaźniki osiągnięć:

Wskaźniki kluczowe Jednostka
miary
Lista realizacji Suma
2016 2017
Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej szt. 0,00 1,00 1,00
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej osoby 0,00 580,00 580,00

 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Wskaźniki kluczowe Jednostki miary Rok bazowy Rok docelowy
2016 2018
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC 0,00 12,00

 

Wskaźniki specyficzne dla programu Jednostki miary Rok bazowy Rok docelowy
2016 2018
Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej EPC 335,00 476,00

Wartość projektu: 12 182 953,27 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 635 896,73 zł.


Otwarcie nowego budynku szkoły przy Trakcie Napoleońskim: 1 września 2017r godz. 12.00. Przyjdź, zobacz, oceń.

Tylko 12 miesięcy trwała budowa nowego skrzydła gimnazjum przy ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy. Na 1 września 2017 zaplanowano jej oficjalne otwarcie. Oprócz zaproszonych gości: posłów, senatorów, władz województwa, powiatu, przedsiębiorców, stowarzyszeń, mediów, będzie mógł w nim wziąć udział każdy rodzic, uczeń, mieszkaniec. Zgodnie z przyjętą formułą: przyjdź, zobacz oceń –  wnętrza szkoły zostaną otwarte i udostępnione wszystkim chętnym.

Szkoła o ciekawej architektonicznej bryle została zaprojektowana dla 300 uczniów. W sumie, razem z dotychczas działającym obiektem gimnazjum, będzie to zatem placówka, w której przygotowano 580 miejsc. Budynek przy Trakcie Napoleońskim 55 w Rokietnicy od 1 września działać będzie już jako szkoła  podstawowa. Obok starszych roczników podstawówki, dokończą w niej naukę dwa gimnazjalne poziomy. Uczniom zostanie oddanych 12 nowych, przestronnych sal lekcyjnych, wyposażonych w dodatkowe zaplecza. Jest wśród nich pracownia komputerowa z 28 stanowiskami, nad którą patronat objęła firma INEA S.A. Przygotowano także pracownie tematyczne: fizyczną, chemiczną i geograficzną. Wszystkie wyposażono w 84” monitory dotykowe, sterowane za pomocą pisaka i palca oraz z nauczycielskiego pulpitu. Obecnie to rolą nauczycieli będzie, aby, przy znacznie okrojonej po reformie prawa oświatowego podstawie programowej, ten nowoczesny potencjał właściwie wykorzystać.

Atutem szkoły jest otwartość. Wychodząca na przyjazny dziedziniec oszklona świetlica zachęca ciekawą aranżacją wnętrza, sprzętem multimedialnym i pozostałym wyposażeniem. To zarówno miejsce na przygotowanie się do zajęć, udział w dodatkowych projektach, spotkaniach czy szkolnych eventach, jak i regenerację sił. Ciekawy design to także wyróżnik korytarzy, łączników czy wydawałoby się z założenia typowych pomieszczeń – np. węzłów sanitarnych. To tu znajdują się m.in elementy graffiti. Każde z pomieszczeń tworzy spójny system identyfikacyjny. Zastosowane piktogramy, hasła, wyróżniki i kolory ułatwiają orientację, nadają wnętrzom styl i młodzieżowy klimat.

W obiekcie zadbano także o komfort pracy. – Zarówno nauczycieli, dla których przygotowano pokój nauczycielski z wyodrębnionym pomieszczeniem dla cichej pracy, wspomniane klasowe zaplecza, pomoce i narzędzia IT, jak i pracowników administracyjnych. W szkole działa nowoczesny system alarmowy i radiowęzeł.

O tym, że to budynek nowoczesny, technologicznie innowacyjny, zbudowany według zasad uniwersalnego projektowania, oszczędny i dodatkowy przyjazny środowisku (rozwiązania pasywne, wykorzystanie tzw. wody szarej), świadczy imponująca instalacja fotowoltaiczna zamontowana na rowerowej wiacie „przypiętej” do frontowej elewacji szkoły. Jej moc to 30 Kwp. Będzie zatem w ok. 70%, ekologicznie, pokrywać zapotrzebowanie obiektu na energię.

Projekt „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” zrealizowano w  ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita Wartość projektu wynosi 13 545 477,15 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3 999 360,43 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W niełatwym unijnym konkursie z ograniczoną pulą zaledwie 68 mln środków oraz limitowanym maksymalnym poziomem dofinansowania do 4 mln zł na projekt, wniosek złożony przez Gminę Rokietnica uzyskał 22 na 23 możliwe punkty zajmując na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 9 miejsce. Najwyższe w powiecie poznańskim.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica


Umowa na dofinansowanie nowej części Gimnazjum podpisana

W dniu 07.07.2107 r. Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech podpisał z Dyrektorem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy nr RPWP.09.03.03-30-0083/16-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita Wartość projektu wynosi 13 545 477,15 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3 999 360,43 PLN z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu planowane jest na 31.08.2017 r. Zaawansowanie prac jest zgodne z harmonogramem. Również wyposażenie obiektu w nowe ławki, krzesła, sprzęt IT, zgodnie z podpisanymi umowami ma nastąpić w miesiącach wakacyjnych. Dzieci i młodzież z dniem 1 września 2017 r. będą mogły rozpocząć edukację w nowo dobudowanej i urządzonej części budynku Gimnazjum w Rokietnicy.

Anna Garbicz

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN