KOMUNIKATY - INFORMACJE

Wyniki konsultacji społecznych projektu wieloletniego programu współpracy

KIEDY: 06/11/2023

RO.523.3.2023

Rokietnica, dn. 06.11.2023 r.

Wyniki konsultacji społecznych projektu

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opinie/uwagi do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 października 2023 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 11 października 2023 roku do 25 października 2023 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026, zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładkach DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Uwagi i opinie z wykorzystaniem ww. Formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładkach: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE, GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, przyjmowane były w następujących formach:

 • elektronicznej na adres: agnieszka.bilik@rokietnica.pl;
 • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
 • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Biura Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 4 października 2023 roku

na okres od 11 października 2023 roku do 25 października 2023 roku

przedstawia się następująco:

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy jedna organizacja pozarządowa złożyła 1 formularz uwag do projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026”, zgodnie z tabelą poniżej.

L.p. Uwagi organizacji pozarządowych do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rokietnica na lata 2024 – 2026, ze szczegółowym wskazaniem paragrafu, ustępu i punktu Programu Stanowisko Gminy Rokietnica wraz z uzasadnieniem
1. CELE

brak uwag

brak
2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

brak uwag

brak
3. SPOSÓB REALIZACJI

brak uwag

brak
4. FORMY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak
5. INNE PROPOZYCJE

Propozycja grupowych zajęć wspierających rozwój niemowląt i małych dzieci oraz warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci z grup ryzyka
z opóźnionym rozwojem psychoruchowym poprzez indywidualne konsultacje ze specjalistami oraz grupy wsparcia dla rodziców

 

 

Zgłoszone propozycje realizacji zadań publicznych są zgodne z zakresem przedmiotowym i obszarami wyznaczonymi jako priorytetowe w projekcie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2024 – 2026 i zostały uwzględnione
 1. Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026 ma być podstawą do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica w zakresie zlecenia i powierzania zadań publicznych w ramach uruchamianego od 1 stycznia 2024 roku Centrum Usług Społecznych w Gminie Rokietnica.
 2. Za jego przygotowanie odpowiedzialni byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy oraz Agnieszka Bilik podinspektor do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 3. Projekt Wieloletniego Programu Współpracy został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w oparciu o podpisaną Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” i założenia budżetowe Gminy Rokietnica na 2024 rok.
 4. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt Wieloletniego Programu Współpracy Projekt Wieloletniego Programu Współpracy wraz z Formularzem uwag do projektu Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2024 – 2026 oraz ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica o konsultacjach z dnia 4 października 2023 roku, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www.rokietnica.pl, w zakładkach DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i podlegał konsultacjom w okresie od 11 października 2023 roku do 25 października 2023 roku.
 5. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2024 – 2026 została przekazana również organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica w dniu 4 października drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica.
 6. W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2024 – 2026 w dniu 23 października 2023 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica dotyczące roli Programu i jego znaczenia dla kształtowania wzajemnych relacji w zakresie współpracy umożliwiającej realizację zadań publicznych.
 7. W okresie konsultacji, tj. od 11 października 2023 roku do 25 października 2023 roku wpłynęła jedna uwaga do projektu „Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2024 – 2026”. Uwaga została złożona przez organizację pozarządową i dotyczyła uwzględnienia propozycji zadań publicznych. Zgłoszone do realizacji zadania są zgodne z zakresem przedmiotowym i obszarami wyznaczonymi jako priorytetowe w projekcie.
 8. Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.

 

/-/ Danuta Potrawiak

Sekretarz Gmina Rokietnica

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Bilik Podinspektor ds. współpracy

z organizacjami pozarządowymi

Telefon (61) 10 22 540

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN