KOMUNIKATY - INFORMACJE

Wyniki konsultacji społecznych projektu rocznego Programu współpracy

KIEDY: 06/11/2023

RO.523.2.2023

Rokietnica, dn. 06.11.2023 r.

Wyniki konsultacji społecznych projektu
rocznego „Programu współpracy Gminy Rokietnica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opinie/uwagi do projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024”, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 października 2023 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 10 października 2023 roku do 24 października 2023 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładkach DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Uwagi i opinie z wykorzystaniem ww. Formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładkach: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE, GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, przyjmowane były w następujących formach:

 • elektronicznej na adres: agnieszka.bilik@rokietnica.pl;
 • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
 • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Biura Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 3 października 2023 roku

na okres od 10 października 2023 roku do 24 października 2023 roku

przedstawiał się następująco:

L.p. Uwagi organizacji pozarządowych do projektu rocznego Programu współpracy na rok 2024 ze szczegółowym wskazaniem paragrafu,
ustępu i punktu Programu
Stanowisko Gminy Rokietnica wraz
z uzasadnieniem
1. CELE

brak uwag

brak
2. ZASADY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak
3. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak
4. FORMY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak
5. PRIORYTETY W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Rozdział VI §8 pkt. 3

Propozycja dopisania obszaru uwzględniającego możliwość wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i ich rodzin

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu
6. INNE PROPOZYCJE

Rozdział VII §10 pkt. 2

Propozycja Wójta Gminy Rokietnica zwiększenia wysokości środków finansowych o 30 000,00 zł i przeznaczenie na realizację Programu współpracy  w roku 2024 łącznej kwoty 530 000,00 zł

 

 

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy na 2024 rok”, złożono 2 formularze uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2024 rok”.

Pełen przebieg prac nad rocznym „Programem współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024” przedstawiał się następująco:

 1. Projekt rocznego „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024” powstał na bazie „Programu współpracy na rok 2023”, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica.
 2. Za jego przygotowanie odpowiedzialna była Agnieszka Bilik Podinspektor do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 3. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem rocznego „Programu współpracy na 2024 rok” przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica w dniu 19 lipca 2023 roku za pośrednictwem strony internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl, zakładka DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE i strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 4. Propozycje do projektu rocznego „Programu współpracy na 2024 rok” przyjmowano w okresie od 19 lipca 2023 roku do 25 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (agnieszka.antczak@rokietnica.pl), poprzez pisemne składanie propozycji do projektu „Programu współpracy na 2024 rok” drogą tradycyjnej poczty (Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62–090 Rokietnica) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rokietnica – Biuro Obsługi Interesanta.
 5. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły propozycje ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19 lipca 2023 r.

Liczba otrzymanych propozycji: 6 od 5 organizacji, w tym mailowo: 2, osobiście: 3, listownie 1 (wpłynęła po terminie).

L.p. Data wpływu Nazwa organizacji Propozycje organizacji pozarządowych do Programu współpracy na rok 2024 Stanowisko
Gminy Rokietnica
wraz z uzasadnieniem
1. 24.08.2023 r. Rokietnicki Klub Seniorów Dwudniowa wycieczka krajoznawczo-turystyczna seniorów – 40 osób Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2024
2. 24.08.2023 r. BAZA Pracownia Spotkań Twórczych „BAZA artystyczna” – cykl całorocznych warsztatów artystycznych dla młodzieży oraz dorosłych bazujący na trzech sekcjach:

 • malarskiej
 • muzyczno-instrumentalnej
 • teatralnej

– minimum 50 osób

– styczeń 2024 – grudzień 2024

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2024
3. 25.08.2023 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin ROKTAR
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami
i ich rodziców poprzez zorganizowanie:

 • kilkudniowej wycieczki na terenie Polski – 3-5 dni
 • zajęć z zumby – 70 godzin, siedziba WTZ,  Tarnowo Podgórne
 • zajęć na kręgielni – 14 tygodni, kręgielnia Vektor, Tarnowo Podgórne
 • pobytu osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniu treningowym – od 2 tygodni do miesiąca nauki samodzielnego życia, siedziba WTZ
 • zajęć dla rodziców – 2 razy w miesiącu po 3 godziny, łącznie 240 godzin warsztatów o odżywianiu oraz zajęć kreatywnych dla siebie, siedziba WTZ
Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2024
4. 25.08.2023 r. Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny Kusy Zorganizowanie wypoczynku letniego – obóz szkoleniowy z zakresu lekkiej atletyki – w ramach „małego grantu” – przygotowanie około 15 zawodników do II okresu startowego Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2024
5. 25.08.2023 r. Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny Kusy Organizacja i systematyczne szkolenie sportowe w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży Gminy Rokietnica, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja zgrupowania sportowego

 • zajęcia grupy młodszej 15-20 osób w formie zabawowej, 1-2 razy
  w tygodniu 60 minut, całoroczne
  z wyjątkiem lipca/sierpnia,
 • zajęcia grupy starszej od 2.01. do 31.12 2024 z wyjątkiem lipca/sierpnia, 3 razy w tygodniu dla około 15 osób

– zgrupowanie sportowe zimowe – luty dla około 15 osób

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2024
6. 03.10.2023 r. UKS

Akademia Piłkarska Reissa Rokietnica

Treningi piłki nożnej oraz udział
w rozgrywkach Wielkopolsk-Lubuskich Lig piłkarskich oraz rozgrywki WZPN dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica

 • organizacja 2 jednostek treningowych w tygodniu
 • prowadzenie zajęć dla minimum 7 grup wiekowych
 • udział zawodników w rozgrywkach
Propozycja wpłynęła po terminie, zgłoszone do realizacji zadanie publiczne jest zgodne z obszarami wyznaczonymi jako priorytetowe w projekcie Programu współpracy na rok 2024
 1. W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), roczny „Program współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2023”, założenia budżetowe Gminy Rokietnica na 2024 rok oraz wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje, przygotowano projekt rocznego „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024”. Projekt rocznego „Programu współpracy na 2024 rok” wraz z Formularzem uwag do projektu Programu współpracy oraz ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica o konsultacjach
  z dnia 3 października 2023 roku, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www.rokietnica.pl, w zakładkach DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy, na gminnej tablicy ogłoszeń. Projekt rocznego „Programu współpracy na 2024 rok”, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegał konsultacjom w okresie od 10 października 2023 roku do 24 października 2023 roku.
 2. W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie projektu rocznego „Programu współpracy na rok 2024” w dniu 23 października 2023 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica dotyczące roli Programu i jego znaczenia dla kształtowania wzajemnych relacji w zakresie współpracy umożliwiającej realizację zadań publicznych.
 3. W okresie konsultacji, tj. od 10 października 2023 roku do 24 października 2023 roku wpłynęły dwie uwagi do projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024”. Jedna uwaga została złożona przez organizację pozarządową i dotyczyła uwzględnienia obszaru obejmującego wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i ich rodzin. Druga uwaga została złożona przez Wójta Gminy Rokietnica i zawierała propozycję zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań publicznych w ramach Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024.
 4. Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.

/-/ Danuta Potrawiak

Sekretarz Gmina Rokietnica

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Bilik Podinspektor ds. współpracy

z organizacjami pozarządowymi

Telefon (61) 10 22 540

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN