KOMUNIKATY - INFORMACJE

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018

KIEDY: 11/04/2018

Rokietnica, dn. 11-04-2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.        Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2018
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Podział środków finansowych na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Szkolenie w zakresie piłki nożnej i udział
w rozgrywkach organizowanych
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Gminny Klub Sportowy „ROKITA” Rokietnica

23 540,00 zł

2

Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez UKS „Słowian” Mrowino poprzez zakup dwóch stołów tenisowych.

Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWIAN” Mrowino

0,00 zł

Ogółem:

23 540,00 zł

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 34/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 marca 2018 roku został ogłoszony drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Oferty nr 1 i 2 spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
  2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  3. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1 i 2 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 25/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 marca 2018 roku.

W/w oferty uzyskały odpowiednio: 73 i 49 punktów na 100 możliwych.

Oferta nr 2 nie uzyskała wymaganego minimum 55 punktów warunkującego przyznanie dotacji.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie powierzenia podmiotowi i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!