KOMUNIKATY - INFORMACJE

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Rokietnica

KIEDY: 03/10/2023
Nr RO.523.2.2023    Rokietnica, dn. 03.10.2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Rokietnica w dniu 3 października 2023 r. ogłasza:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

  1. Przedmiotem konsultacji będzie:

Projekt Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024.

Projekt Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024 przedkładany jest do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Rokietnica.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może on ulegać zmianom.

  1. Termin konsultacji ustala się na okres od 10 października 2023 r. do 24 października 2023 r.
  1. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

1) zamieszczenia projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2024 na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń i przyjmowania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej lub elektronicznej;

2) przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, w formach:

  • elektronicznej na adres: agnieszka.bilik@rokietnica.pl;
  • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
  • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Rokietnica. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

  1. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Rokietnica

Załącznik nr 1 – Projekt Programu Współpracy na 2024 r.

Formularz uwag

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN