KOMUNIKATY - INFORMACJE

Informacja o rozpoczęciu prac nad programem współpracy

KIEDY: 20/07/2023
Nr RO.523.2.2023 Rokietnica, dn. 19.07.2023 r.

INFORMACJA

o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Rokietnica
z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania pisemnych propozycji ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Propozycje można wnosić:

  • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl,
  • w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub przekazać osobiście do Biura Obsługi Interesanta,

w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r.

W celu harmonizacji działań w ramach poszczególnych obszarów organizacje pozarządowe, ubiegające się o zlecenie realizacji zadania publicznego, proszone są o przedstawienie Wójtowi Gminy informacji dotyczącej działań planowanych w 2024 roku. W informacji proszę również uwzględnić przybliżone koszty realizacji planowanych działań. Aby ułatwić Państwu przygotowanie wspomnianego dokumentu załączam zgłoszenie zadania publicznego do planowanej realizacji w ramach programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2024. Zgłoszenie jest informacją o zamiarze złożenia oferty realizacji zadania publicznego (udział w otwartym konkursie ofert / wnioskowanie w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. „małych grantów”).

Po zebraniu propozycji projekt Programu współpracy na 2024 rok zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia
27 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje społeczne stanowią bardzo ważną część procesu budowania wspólnoty lokalnej i odgrywają zasadniczą rolę w otwartym procesie dialogu z mieszkańcami, mającego za zadanie wypracowanie optymalnych decyzji w sprawach publicznych, w ramach dokumentu odzwierciedlającego rzeczywiste potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialna jest Agnieszka Antczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy, budynek „A” Urzędu Gminy, pok. 22, tel. 61 10 22 542.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Rokietnica z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

/-/ Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

 

Druk zgłoszenia zadania publicznego do planowanej realizacji w ramach programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2024

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN