KOMUNIKATY - INFORMACJE

Informacja o możliwości składania uwag

KIEDY: 15/09/2023

Informacja

o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 13 września 2023 roku stowarzyszenie Klub Sportowy Kuźnia Talentów zwróciło się do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ŚWIADOMY MŁODY SPORTOWIEC w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 571).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 września 2023 r. do godz. 14.00 w następujący sposób: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica.

/-/ Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego >>> LINK

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN