Konsultacje społeczne

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica

KIEDY: 20/01/2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną”:

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną”.
 2. Konsultacje przeznaczone są dla pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Rokietnica oraz Sołectwa Mrowino-Cerekwica.
 3. Termin konsultacji ustala się na okres od 10 lutego 2020 roku do 19 lutego 2020 roku.
 4. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:
  – poprzez zamieszczenie proponowanego wariantu budowy ciągu pieszo-rowerowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  – poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza uwag. Można go złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica z dopiskiem „Konsultacje społeczne” (decyduje data w pływu do tut. Urzędu Gminy) w terminie od 10 lutego 2020 roku do 19 lutego 2020 roku.
  – poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza uwag. Można go przesłać na adres ri@rokietnica.pl;
  – poprzez bezpośrednie spotkanie z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica, Budynek A piętro I, w dniach:
  12 lutego 2020 r. od godz. 16:00 do godz. 18:00,
  13 lutego 2020 r. od godz. 08:00 do godz. 12:00.
 5. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.
 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy Rokietnica Leopold Wiorek – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

Konsultowany projekt ścieżki pieszo-rowerowej obejmuje odcinek od ul. Kolejowej w Mrowinie do ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy. Inwestycja biegnie wzdłuż drogi powiatowej nr 2423P, a jej długość wynosi ok. 2 km. W przeważającej mierze będzie to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. W kilku miejscach, w związku z koniecznością „dowiązania” do istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury drogowej, konieczne będzie rozdzielenie chodnika i ścieżki rowerowej. W każdym przypadku szerokość niezależnej ścieżki rowerowej wynosi 2 m, natomiast chodnika 1,5 m.

W ramach inwestycji, po obu stronach drogi powiatowej, zaprojektowane zostały przystanki autobusowe wraz z peronami oraz miejscami pod wiaty autobusowe. Komunikacja między przystankami i terenami mieszkalnymi będzie zapewniona dzięki wyznaczonym chodnikom oraz przejściom dla pieszych.

W celu uzyskania odwodnienia drogi powiatowej zaprojektowano regulację poboczy. Do przydrożnych rowów odprowadzana będzie również woda z nowej ścieżki rowerowej i chodników. Tam, gdzie warunki terenowe nie pozwalają na odwodnienie poprzez zastosowanie rowów przydrożnych, przewidziano drenaż francuski.

Cała ścieżka pieszo-rowerowa oraz zaplanowane przejścia dla pieszych będą oświetlone. W bardzo wielu miejscach pojawi się również zieleń izolacyjna.

Nawierzchnia chodników oraz peronów zostanie wykonana z rozbieralnej kostki betonowej, natomiast nawierzchnia ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej – z betonu asfaltowego.

Bezpieczna droga do szkoły z infrastrukturą towarzyszącą, rekreacyjny szlak rodzinny z możliwością dotarcia do boisk i kilku miejsc aktywności oraz dalej, poprzez ścieżkę przy drodze wojewódzkiej 184 do jeziora w Pamiątkowie i sieci ścieżek u najbliższego sąsiada – gminy Szamotuły, to efekt prac projektantów zleconych przez Urząd Gminy Rokietnica. Czekamy na opinie, uwagi, sugestie mieszkańców o zaproponowanych rozwiązaniach.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN