Konsultacje społeczne

Rokietnica i Krzyszkowo – zmiana numeracji porządkowej ul. Trakt Napoleoński

KIEDY: 12/05/2017

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Trakt Napoleoński w miejscowościach Rokietnica i Krzyszkowo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (publ. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Krzyszkowo i Rokietnica, w sprawie zmiany numeracji porządkowej w miejscowości Krzyszkowo i Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński.

§2

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna:

1) 30 maja 2017 r. o godzinie 16:00,

2) 31 maja 2017 r. o godzinie 08:00.

§3

W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały lub które wykażą, że stale zamieszkują na terenie miejscowości Krzyszkowo i Rokietnica.

§ 4

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) Badania opinii mieszkańców polegające na zebraniu uwag do proponowanego wariantu zmiany numeracji porządkowej na ul. Trakt Napoleoński w Krzyszkowie i Rokietnicy, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Proponowany wariant zmiany numeracji porządkowej zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez:

1) Umieszczenie wersji elektronicznej proponowanych zmian w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka „Konsultacje społeczne” i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, zakładka „Konsultacje społeczne”.

2) Wyłożenie wersji papierowej proponowanej zmiany w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminach określonych w § 2.

§5

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy, tablicach Sołectwa Krzyszkowo i Rokietnica, w BIP Urzędu Gminy Rokietnica http://bip.rokietnica.pl, zakładka: „Konsultacje społeczne”, oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl, zakładka: „Konsultacje społeczne”.

§6

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§7

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Rokietnica i Krzyszkowo, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§8

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy w Rokietnicy: Dorota Jóźwiak i Łukasz Janikowski.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.6624.113.2017

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany numeracji porządkowej ul. Trakt Napoleoński w miejscowościach Rokietnica i Krzyszkowo

W dniu 31 maja 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany numeracji porządkowej ul. Trakt Napoleoński w miejscowościach Rokietnica i Krzyszkowo.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Trakt Napoleoński w miejscowościach Rokietnica i Krzyszkowo.

W konsultacjach wzięło udział 2 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 1 sołtys. Uwagi i opinie w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 2 osoby, z czego 1 formularz został wysłany drogą elektroniczną.

Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Rokietnica opinii i uwag dotyczących przedmiotu konsultacji zamieszczono poniżej:

  1. Wariant zaproponowany przez Gminę jest optymalny i porządkuje bałagan.
  2. Zaproponowany wariant przewiduje rezerwowe numery na niezabudowanych działkach pomimo, że podziałów działek nie ma. Zadano także pytanie o koszty tej zmiany oraz o oznaczenia nowej numeracji, czy nowo nadane numery miałyby być opatrzone literą „T”.

W nawiązaniu do złożonych uwag Urząd Gminy Rokietnica wyjaśnia, że nawet na pustych, niezabudowanych działkach numery muszą zostać zarezerwowane, ponieważ musi pozostać zapas wolnych numerów. W przypadku powstania podziałów działek Urząd Gminy musi mieć możliwość nadania budynkom właściwej numeracji. Koszty związane ze zmianą numeracji ponosi Właściciel nieruchomości. Numeracja porządkowa naniesiona na mapie stanowiącej proponowany wariant zmiany nie będzie opatrzona literą T, było to tylko oznaczenie robocze.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN