Konsultacje społeczne

Rokietnica: Budowa ul. Sportowej

KIEDY: 12/03/2018

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia  08.03.2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Rokietnica w sprawie projektu Budowy ulicy Sportowej w Rokietnicy.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 27 marca 2018 r. o godzinie 16:00,

2) 28 marca 2018 r. o godzinie   8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu Budowy ulicy Sportowej, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązania projektowe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Rokietnica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy”

(na podstawie Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 08.03.2018 r.)

W dniu 28 marca 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu budowy ulicy Sportowej w Rokietnicy. W konsultacjach wzięło udział około 20 mieszkańców, 1 pracownik Urzędu Gminy, 1 sołtys i 0 radnych. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 12 osób.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m. in. o następujące elementy:

 1. Na odcinku ul. Sportowej objętym zabudową szeregową wykonanie utwardzenia poboczy od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego poprzez ułożenie płyt ażurowych z wypełnieniem materiałem kamiennym, ze względu na konieczność dostępu do garaży i miejsc postojowych na posesjach.
 2. Obniżone krawężniki najazdowe wzdłuż krawędzi jezdni.
 3. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej.
 4. Usytuowanie latarni ulicznych w rejonie granic pomiędzy działkami, aby nie kolidowały z istniejącymi zjazdami na posesje (latarnie nr 1/2, 1/3). Lampy nie powinny świecić w okna domów.
 5. Wykonanie dodatkowego drenażu wzdłuż projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.
 6. Dostosowanie wysokości i obniżenie niwelety jezdni, aby uniemożliwić zalewanie posesji przyległych do drogi.
 7. Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 20 km/h zamiast strefy zamieszkania, z uwagi na brak możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych.
 8. Uwzględnienie elementów spowalniających ruch na drodze.
 9. Ograniczenie parkowania pojazdów na drodze za halą ROS i budynkiem biblioteki.
 10. Zaprojektowanie dojścia do furtki na działce nr 699/1.
 11. Droga jednokierunkowa na odcinku wzdłuż budynku biblioteki.
 12. Ulica Sportowa powinna być ulicą jednokierunkową lub ślepą.

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy” zostały przekazane Projektantowi.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN