Konsultacje społeczne

Rokietnica: Budowa ul. Jaśminowej, Daglezjowej i Jodłowej

KIEDY: 30/10/2018

ZARZĄDZENIE NR 122/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 25.10.2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów pn.  „Budowa ulicy Jaśminowej w Rokietnicy”  oraz „Budowa ulic Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz § 2 załącznika nr 8 do Uchwały nr XLIV/408/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Rokietnica (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2011.311.4940 z dnia 21.11.2011 r.) zawierającego Regulamin Konsultacji Społecznych w Gminie Rokietnica.

zarządzam co następuje

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Rokietnica w sprawie projektów „Budowa ulicy Jaśminowej w Rokietnicy”  i „Budowa ulic Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy”.
  2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I,  Sala Sesyjna, w dniach:
  • 13 listopada 2018  r. o godzinie 16:00
  • 14 listopada 2018 r. o godzinie 8:00
  1. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, iż zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych wariantów budowy ulic Jaśminowej, Daglezjowej i Jodłowej na formularzach uwag stanowiących Załączniki nr 1 i 2  do niniejszego Zarządzenia.
  2. Proponowane rozwiązania projektowe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację  w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz  wyłożone w budynku „A” Urzędu Gminy Rokietnica piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 2 ust. 2.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

 § 4

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica

§ 5

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy:

Leopold Wiorek.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN