Konsultacje społeczne

Krzyszkowo: Budowa ul. Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego

KIEDY: 13/11/2018

ZARZĄDZENIE NR 126/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zadania pn. „Budowa ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz § 2 załącznika nr 8 do Uchwały nr XLIV/408/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Rokietnica (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2011.311.4940 z dnia 21.11.2011 r.) zawierającego Regulamin Konsultacji Społecznych w Gminie Rokietnica.

zarządzam co następuje

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Krzyszkowo w sprawie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego, i Wybickiego w Krzyszkowie”.
  2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I,  Sala Sesyjna, w dniach:
  • 27 listopada 2018  r. o godzinie 16:00
  • 28 listopada 2018 r. o godzinie 8:00
  1. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, iż zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych wariantów budowy ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego, i Wybickiego na formularzach uwag stanowiących Załączniki nr 1  do niniejszego Zarządzenia.
  2. Proponowane rozwiązania projektowe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację  w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz  wyłożone w budynku „A” Urzędu Gminy Rokietnica piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 2 ust. 2.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

         § 4

Informacja o konsultacjach ukażę się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica

         § 5

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy:

Leopold Wiorek.

         § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN