Konsultacje społeczne

Kiekrz: ul. Kierska od S11 do ul. Leśnej

KIEDY: 05/05/2017

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 05 maja 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 446 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kiekrz,  w sprawie projektu rozbudowy drogi powiatowej – ul. Kierskiej w m. Kiekrz, budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 22 maja 2017 r. o godzinie 17:00,

2) 23 maja 2017 r. o godzinie 08:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie miejscowości lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. miejscowości

§ 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu rozbudowy drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej

2. Proponowane rozwiązanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Kiekrz-Pawłowice w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.8.2016

Rokietnica, dn. 26-05-2017 r

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku od S11 do ul. Leśnej” (na podstawie Zarządzenia nr 41/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 maja 2017 r.)

W dniu 23 maja 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku od S11 do ul. Leśnej. W konsultacjach w sposób bezpośredni i z wykorzystaniem poczty elektronicznej wzięło udział 3 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów, 0 radnych i 0 mieszkańców. Uwag do proponowanych rozwiązań projektowych nie zgłoszono.

Informujemy, że projekt zostanie wykonany według założeń zaprezentowanych na konsultacjach społecznych.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!