FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 4 Środowisko

Działania 4.5 Ochrona przyrody

Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna

Wnioskodawca: Gmina Rokietnica

Tytuł projektu: „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 242 048,74 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 461 233,83 zł

Całkowita wartość projektu: 2 400 361,89 zł

Data rozpoczęcia projektu: 06.05.2019

Data zakończenia projektu: 30.06.2022

Cel projektu: zachowanie i ochrona środowiska naturalnego, w tym gatunków i siedlisk przyrodniczych, na obszarze Gminy Rokietnica poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz budowę i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Dnia 2 grudnia 2020 r. Marszałek Marek Woźniak podpisał umowę o dofinansowanie unijne projektu pn. „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Najważniejszym założeniem projektu pn. „Fabryka ekologów – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” jest stworzenie w nowej szkole ośrodka edukacji ekologicznej. Co w części już nam się udało, ponieważ z dniem 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Cerekwicy funkcjonuje jako nowoczesna placówka na terenie Gminy, w której zastosowano alternatywne urządzenia i rozwiązania służące ochronie środowiska m.in.: zbiornik wody deszczowej oraz instalację umożliwiającą wykorzystanie wody szarej w toaletach, zielony ogród na dachu szkoły wraz z instalacją absorbującą wodę niezbędną do jej utrzymania, zbudowano patio wraz z elementami małej architektury. Uzupełnieniem całości są 2 poidełka przy patio i przy boisku z wodą pitną, promujące m.in. ograniczenie zużycia plastiku, czy pojemniki do segregacji odpadów zlokalizowane m.in. w stołówce szkolnej. Obiekt w całości, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, wyposażony został w oświetlenie LED ograniczające energochłonność, zaś zastosowane rozwiązania układu komunikacyjnego, wraz z montażem stojaków do rowerów, sprzyjać będą promocji wykorzystywania alternatywnych środków transportu i oczywiście aktywności fizycznej. Na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna wraz z urządzeniem pomiarowym pozwalającym wskazać uzyskaną z tego źródła energię. Zakupiona jeszcze zostanie instalacja urządzeń edukacyjno-aktywizujących pokazujących wykorzystanie sił przyrody do produkcji energii (2 ławki solarne, ogródek meteo, edukacyjna turbina wiatrowa), zainstalowane zostaną urządzenia umożliwiające ekologiczną produkcję roślin (ogródek, szklarenka, kompostownik). Na ukończeniu jest system identyfikacji wizualnej (oznakowanie/grafika/elementy designu tworzące rodzaj „ekologicznej ścieżki edukacyjnej” scalającej wszystkie punkty projektu.

Do projektu wpisane zostały także zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz prowadzenie badań i obserwacji przyrodniczych zarówno przez uczniów szkoły, jak i wszystkich mieszkańców Gminy Rokietnica. Zaplanowane zajęcia i działania informacyjno-edukacyjne mają wywołać zmianę myślenia nie tylko dzieci i młodzieży, ale nas wszystkich. Dlatego proekologiczne urządzenia i wyposażenie szkoły, mają być dostępne w każdej chwili do obserwacji, pomiarów i analiz, zachęcając do zastosowania np. w obiektach mieszkalnych czy przemysłowych.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN