Deklaracja Dostępności strony www.rokietnica.pl

Wstęp

Urząd Gminy Rokietnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rokietnica.pl


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji komponentu technicznego strony: 2020-05-05


Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część opublikowanych na stronie zasobów i odwołań do zasobów nie posiada wymaganych znaczników ułatwiających wyszukiwanie informacji (w szczególności: filmy video bez audiodekskrypcji, pliki graficzne bez przypisania do nich tekstu alternatywnego, pliki pdf w postaci skanowanej – bez możliwości przeszukiwania tekstu). Ograniczenia w dostępności cyfrowej dotyczą przede wszystkim treści wytworzonych i opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy, a także treści wytworzonych przez podmioty zewnętrzne. Redaktorzy serwisu dbają, aby nowowprowadzane treści były w możliwie największym zakresie zgodne z wymogami Ustawy.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Aneta Dolacińska, adres e-mail: dostepnosc@rokietnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 10 22 544. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Rokietnica funkcjonuje w trzech budynkach pod adresem Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica. Budynki te znajdują się w niewielkiej odległości względem siebie. Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy dostępny jest na stronie internetowej Referaty i samodzielne stanowiska.

Budynek A Urzędu Gminy Rokietnica stanowi siedzibę Wójta Gminy Rokietnica oraz kierownictwa Urzędu; w budynku tym mieszczą się następujące referaty: Organizacyjny i Promocji, Spraw Obywatelskich, Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska – stanowisko ds. zieleni, Podatków i Opłat Lokalnych, trzy stanowiska samodzielne – stanowisko ds. informacji niejawnych, spraw wojskowych i obronnych, bhp; stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, p. ppoż. i OC. oraz stanowisko ds. Funduszy zewnętrznych i rozwoju. W budynku A zlokalizowana jest również sala sesyjna Rady Gminy Rokietnica / sala udzielania ślubów oraz archiwum zakładowe. Dostęp do budynku A jest utrudniony ze względu na obecność schodów prowadzących do wejścia oraz brak windy czy też podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na pierwsze piętro budynku również prowadzą wyłącznie schody. W budynku A jest zlokalizowana przenośna pętla indukcyjna, która ułatwia komunikację osobom słabosłyszącym. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W celu ułatwiania dostępności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość zorganizowania spotkania z pracownikami Urzędu w Budynku C. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Budynek B Urzędu Gminy Rokietnica obejmuje Referat Obsługi Finansowo-Budżetowej oraz Referat Ochrony Środowiska. Dostęp do budynku B jest utrudniony, gdyż do jego pomieszczeń prowadzą wyłącznie schody. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Budynek C obejmuje m.in. Biuro Obsługi Interesanta (biuro podawcze), Kancelarię, Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowiska obsługowe Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich.
Wejście do budynku posiada pochylnię z poręczami dla osób ze szczególnymi potrzebami. Utrudnieniem mogą być tylko pierwsze drzwi otwierane ręcznie. Drugie otwierają się automatycznie. Drzwi przeszklone oznaczone są pasami ostrzegawczymi. Układ funkcjonalny tego budynku jest zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne poruszanie się. W budynku C znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z gongiem alarmowym przywoławczym, w razie gorszego samopoczucia oraz przewijak dla kobiet z dziećmi. W Biurze podawczym jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej oraz lupy elektronicznej. Przy budynku C znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.


Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN