Aktualności

Zgłaszanie rodzaju i powierzchni upraw maku i konopi w 2022 roku

data publikacji: 01/10/2021

KATEGORIA: Środowisko

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy Rokietnica.

Rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w 2022 roku, proszeni są o zgłoszenie na piśmie areału do uprawy w terminie do dnia 20 października 2021 r.
W powyższym zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko (nazwę podmiotu zgłaszającego),

– miejsce zamieszkania (adres siedziby zgłaszającego)

– dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres e-mail,

– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),

– lokalizacja uprawy – nr działki ewid. obręb, zgodnie z danymi ewidencji gruntów,

– dokładną powierzchnię uprawy w ha.

Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Ww. zgłoszenia zostaną w terminie do 22 września 2021r. przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu przygotowania przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stosownej uchwały, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw w 2022 r.

Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w ww. terminie będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na jego uprawę. Ponadto informujemy, że ten, kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.

Referat Ochrony Środowiska

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!