Aktualności

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024 – 2027

data publikacji: 05/02/2024

KATEGORIA: Komunikaty

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych prosi o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego  w Poznaniu, przez dokonanie wyboru 1 ławnika.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy kandydatów na ławników do sądów okręgowych
i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się dokumenty:

  • Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z:

  • art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
  • art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  • art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Komplet dokumentów, wraz z podpisanym, potwierdzającym zapoznanie się z informacjami RODO, oświadczeniem można składać w:

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, bud. C, z dopiskiem na kopercie „Wybory ławników 2024 – 2027”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2024 r. 

Rada Gminy Rokietnica dokonuje wyboru ławników do dnia 30 marca 2024 r.

Wzór karty zgłoszeniowej: kliknij tutaj

Zgoda RODO: kliknij tutaj

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN