Aktualności

Wybory do Parlamentu Europejskiego – niedziela 9 czerwca 2024 r.

data publikacji: 26/04/2024

KATEGORIA: Wybory

I Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym zarządził je Prezydent w drodze Postanowienia. Głosować w nich ma prawo każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat.

W kadencji 2024-2029 w europarlamencie zasiądzie 720 przedstawicieli krajów Unii Europejskiej, czyli o 15 więcej niż obecnie. W Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek.

II Kto może kandydować?

Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu wyborców. Kandydować mogą zarówno obywatele RP, jak i inni mieszkańcy Unii Europejskiej. Pełną listę kandydatów będzie można znaleźć po zakończeniu rejestracji komitetów wyborczych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

III Zasady wyborów do PE

We wszystkich państwach członkowskich UE musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne komitety. W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

IV Okręgi wyborcze

Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W każdym z nich wyborcy mogą głosować na różnych kandydatów. Gmina Rokietnica należy do okręgu wyborczego nr 7 obejmującego województwo wielkopolskie.

V Warunki udziału w głosowaniu:

VI Gdzie można głosować

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w dniu wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślana ze spisu wyborców, w którym została ujęta. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać w dowolnej gminie (bez względu na miejsce zamieszkania wyborcy lub ujęcia w spisie wyborców).

Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).

usługa dostępna od 26 kwietnia 2024 roku do 6 czerwca 2024 roku

Wyborca czasowo przebywający w dniu wyborów na terenie Gminy Rokietnica może wziąć udział w głosowaniu, jeżeli wcześniej złoży pisemny wniosek o zmianę miejsca głosowania. Jest to jednorazowa zmiana miejsca głosowania w wyborach Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Wniosek może zostać złożony na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem lub elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra do spraw informatyzacji.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu zamieszkania.

usługa dostępna od 26 kwietnia 2024 roku do 6 czerwca 2024 roku

VII Głosowanie przez pełnomocnikaprzeczytaj i pobierz dokumenty

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat (mający czynne prawo wybierania), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawa wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie może nim być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

usługa dostępna od 26 kwietnia 2024 roku do 31 maja 2024 r.

VIII Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – przeczytaj i pobierz dokumenty

W wyborach do Parlamentu Europejskiego można głosować korespondencyjnie, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • jesteś wyborcą niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • w dniu głosowania podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

Zamiar głosowania można zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu I najpóźniej do 27 maja 2024 r.

Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie (61 854 13 35, 61 852 22 52), pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy I w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), lub za pomocą platformy ePUAP.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

IX Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat:

X BIP Urzędu Gminy Rokietnica z informacjami o wyborachprzeczytaj

XI AKTY PRAWNE dot. wyborów => zakładka AKTY PRAWNE

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN