Aktualności

Program likwidacji wyrobów zawierających azbest

data publikacji: 18/01/2023

KATEGORIA: Środowisko

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze Starostwem Poznańskim, z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczyna tegoroczną akcję dofinansowania usuwania azbestu.
Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:
a) właściciele i użytkownicy wieczyści, nie prowadzący działalności gospodarczej,
b) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c) jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
d) stowarzyszenie ogrodowe lub działkowcy,
e) instytuty badawcze.

Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinansowania, ma obowiązek złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy wypełniony pisemny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonawcy przedmiotowego zadania.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie bud. A lub poniżej  (należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.
Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica, bud. A lub pobrać poniżej.

Do wniosku należy również załączyć:

  1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej);
  2. Zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste;
  3. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  4. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem produkcji rolnej – należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
  5. Upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem;
  6. Informację o wyrobach zawierający azbest.

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest zostanie usunięty z terenu nieruchomości.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest, realizowane będą w 100% ze środków: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gminy Rokietnica, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. bez udziału finansowego wnioskodawców zgodnie z uchwałą Nr 3764/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2023 – www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest.

Jednocześnie informujemy o konieczności zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia (formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.bip.powiat.poznan.pl).

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Rokietnica:

Lidia Przybysz  (tel: 61 8960 631)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Agata Sibila (tel. 61 8410 750)

Załączniki:

  1. Wniosek o udział w Programie likwidacji wyrobów zawierających azbest – .doc, .pdf
  2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – POBIERZ
  3. Informacja o wyrobach zawierających azbest – POBIERZ
  4. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie – POBIERZ
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN