Aktualności

Jakie podatki w 2019 r.?

data publikacji: 03/01/2019

KATEGORIA: Pozostałe

W dniu 3 sierpnia 2018r. Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie określające górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2019 roku. W myśl w/w obwieszczenia w 2019 roku wzrosły stawki podatku od nieruchomości i gruntów, lecz także od środków transportowych i innych opłat lokalnych. Nowe stawki zostały obliczone na podstawie poziomu inflacji w pierwszym półroczu 2018 roku, która zgodnie z komunikatem GUS wyniosła 1,6 proc.

Każda gmina w Polsce podejmuje uchwałę ustalającą stawki na dany rok. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje możliwość podnoszenia stawek podatków i opłat lokalnych do górnej granicy określonej w Obwieszczeniu Ministerstwa Finansów.

O podwyżce stawek i opłat lokalnych zadecydują gminy.

Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr LXI/560/2018 z dnia 29 października 2018 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 8629 w dniu 5 listopada 2018r. określa stawki od:

  • gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w kwocie 0,91 zł
  • gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym w kwocie 0,49 zł
  • budynków lub ich części
    – mieszkalnych 0,78 zł
    – związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 22,76 zł.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Takimi okolicznościami mogą być m.in. nabycie prawa do gruntu/nieruchomości, ustanowienie użytkowania wieczystego. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Może to nastąpić poprzez zaistnienie stanu faktycznego lub prawnego, np. sprzedaż gruntu, wygaśnięcie użytkowania wieczystego lub rozbiórka budynku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek oblicza się proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których istniały okoliczności uzasadniające płacenie tego podatku. Informację na podatek od nieruchomości osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. W/w decyzja podatnikowi zostanie doręczona w miesiącu lutym.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W sytuacji, gdy podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jego płatność dokonywana jest jednorazowo (podobne rozwiązanie jest przewidziane dla podatku rolnego i leśnego).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie mają osobowości prawnej, muszą składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 31 stycznia. Deklaracje muszą być sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to deklaracje lub korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 r. oraz wysokość podatku rolnego nie ulegają zmianie. Również opłata za psa pozostaje na poziomie z lat poprzednich i wynosi 30,00 zł.

Pełna treść uchwały Rady Gminy Rokietnica na stronie http://www.rokietnica.esesja.pl/zalaczniki/25049/560_2018_253582.pdf.

Szczegółowych informacji udziela Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!